Konserwacja rowów oraz weryfikacja legalności zjazdów w gminie Łodygowice

Konserwacja rowów oraz weryfikacja legalności zjazdów w gminie Łodygowice

Gmina Łodygowice poinformowała, że Wojewódzki Zarząd Dróg w Katowicach w 2021 r. planuje konserwację rowów (w tym odtworzenie nielegalnie zasypanych) oraz weryfikację legalności zjazdów przy drodze wojewódzkiej DW 945 (ul. Żywiecka w Łodygowicach, ul. Wesoła w Pietrzykowicach).

Utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz z przepustami pod tą drogą należy do zarządcy drogi wojewódzkiej i takie właśnie prace porządkowe rozpoczną się wiosną 2021 r. na terenie Gminy Łodygowice.

Ponieważ wizje przeprowadzone w terenie wykazały, że najczęstszą przyczyną zastoisk wody w rowach są niedrożne przepusty pod zjazdami do posesji, Wojewódzki Zarząd Dróg prosi właścicieli i użytkowników zjazdów o wywiązywanie się z obowiązku utrzymania zjazdów i przepustów znajdujących się pod nimi w należytym stanie, aby umożliwić swobodny i sprawny przepływ wody. Pozwoli to na uniknięcie zalewania posesji oraz szkód wyrządzonych przez wodę.

W przypadku niewywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk, niedrożne zjazdy będą rozbierane przez służby drogowe, a kosztami robót obciążony zostanie właściciel lub użytkownik działki, do której zjazd jest wykonany.

W przypadku niezalegalizowanych zjazdów, jeżeli nie ma innej możliwości dojazdu, należy wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach ze stosownym wnioskiem (https://zdw.katowice.pl/pl/10/1590159448/160) na lokalizację zjazdu, w przeciwnym wypadku będą one przekopane i odkryte jako rowy .

Przypominamy, iż zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Oznacza to, że czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji. Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, dlatego też przy drogach są to rowy niejednokrotnie odparowywujące.


Drukuj   E-mail