Wydarzenia

Gmina Łodygowice zwraca się z prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wystających poza granice prywatnych posesji, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczają widoczność. Przycięcia takie nie wymagają zgody Urzędu Gminy, a pozyskane drewno może być wykorzystane we własnym zakresie. Cięcia pielęgnacyjne prosimy wykonać w terminie do 12 lipca 2020 r.

Po tym terminie, począwszy od 13 lipca br. nasza spółka Eco Team Service przeprowadzi akcję wycinki gałęzi i konarów znajdujących się w pasie dróg gminnych, ale wówczas pozyskane drewno zostanie przekazane osobom ubogim, objętym pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Podstawa prawna:

Art. 150 Kodeksu Cywilnego: Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Art. 21 ust. 2 pkt 1 Ustawy o drogach publicznych: Zarządy dróg mają prawo do wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.