Podsumowanie 2021 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu

Podsumowanie 2021 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu

Przedmiotem  działań  Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Żywcu jest umożliwienie osobom i rodzinom  trudnych  sytuacji życiowych, których  nie  są  one  w stanie  pokonać  wykorzystując  własne  uprawnienia, zasoby i możliwości, jak również wspieranie ich  w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia  niezbędnych  potrzeb i umożliwienie  im życia w warunkach odpowiadających godności  człowieka.

W roku 2021r. MOPS w  Żywcu realizował zgodnie  z ustawą  z  dnia  12 marca  2004r.  o pomocy społecznej  zadania   własne    oraz  zadania   zlecone.

Do  zadań  własnych gminy o charakterze obowiązkowym  należało:

- udzielanie  schronienia, zapewnienie  posiłku oraz  niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

- przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  celowych oraz  zasiłków specjalnych  celowych;

- przyznawanie  i wypłacanie zasiłków  okresowych;

-przyznawanie i wypłacanie  zasiłków  celowych  na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

- organizowanie i świadczenie usług  opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

- prowadzenie i zapewnienie miejsc  w mieszkaniach  chronionych;

- dożywianie  dzieci;

- sprawienie  pogrzebu w tym osobom bezdomnym;

- praca  socjalna -działania  podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym;

- kierowanie  do  domu pomocy  społecznej i ponoszenie  odpłatności  za pobyt mieszkańca gminy w tym  domu;

Ww. zadania  realizowane były  ze środków  pochodzących wyłącznie  z budżetu miasta.

W ramach zadań  własnych realizowane   było   także:

- przyznawanie  i wypłacanie  zasiłków  stałych oraz  opłacanie  składek na ubezpieczenie  zdrowotne;

- przyznawanie  i wypłacanie zasiłków  okresowych;

- dożywianie;

Ww. zadania realizowane  są ze środków pochodzących  z budżetu Wojewody.

Realizacja  zadań  zleconych obejmowała   m.in.   

 organizowanie i świadczenie  specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób  z  zaburzeniami psychicznymi;

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków  celowych na pokrycie wydatków  związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

- realizacja  zadań wynikających  z rządowych programów pomocy społecznej, mających  na  celu ochronę poziomu życia  osób i rodzin i grup  społecznych oraz  rozwój  specjalistycznego wsparcia;

Realizowane były również zadania zlecone  wynikające  z innych  ustaw na podstawie upoważnień  Burmistrza Miasta lub uchwał  Rady Miejskiej  w Żywcu  m.in.

-  ustawy z dnia 28 listopada  2003r. o świadczeniach  rodzinnych;

     <  przyznawanie  i wypłacanie  świadczeń  rodzinnych w tym:

     <  zasiłków  rodzinnych wraz z dodatkami,

     <  zasiłków  pielęgnacyjnych,

     <  świadczeń  pielęgnacyjnych

     <  jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka

- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów;

    <  prowadzenie  działań w ramach  postępowania wobec  dłużników  alimentacyjnych oraz

        wypłacanie  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa  w wychowywaniu  dzieci;

   <  przyznawanie   oraz wypłata  świadczeń  wychowawczych,

- ustawy  z dnia  4 listopada  2016r. o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin  „Za życiem”.

    < ustalanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”;

- Rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia  30  maja  2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego  programu  „ Dobry  start”. (  od 01.09.2021r. zadanie  jest  realizowane  przez  ZUS.

   <  ustalanie  i wypłacanie   jednorazowego świadczenia  osobom  uprawnionym.

- ustawy z dnia 29 lipca  2005r. o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie;

   < w szczególności prowadzenie   działań profilaktycznych w zakresie  ograniczania  problemu  przemocy w rodzinie,

   < realizacja  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Gminie Żywiec na  lata  2017-2021; 

   <  prowadzenie  procedury „Niebieskie  Karty”

   < obsługa  administracyjno- techniczna  Zespołu  Interdyscyplinarnego;

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

    <  opracowanie  i  realizacja Gminnego   Programu  Wspierania  Rodziny przyjętego  Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu na lata  2020-2022;

    < prowadzenie  monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;

    < współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej;

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych;

    < ustalanie  prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych,

- ustawy z  dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty;

    < przyznawanie pomocy  materialnej o charakterze  socjalnym:  (stypendia  szkolne, zasiłki  szkolne),

- ustawy z  dnia  5  grudnia 2014r. o Karcie  Dużej  Rodziny – zadanie  przejęte  do realizacji od  dnia  01.01.2019r.:

    < realizacja  zasad  przyznawania członkom rodziny wielodzietnej „Karty Dużej  Rodziny”

-  ustawy z  dnia   21  czerwca  2001r. o dodatkach mieszkaniowych

<  przyznawanie  i wypłacanie  dodatków  mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 10  kwietnia  1997r. „Prawo energetyczne”

   < ustalanie prawa  do  dodatku energetycznego.

Ponadto  MOPS  w Żywcu  realizuje  szeroko   rozumianą  pracę  socjalną na rzecz  osób  i rodzin w ich  środowisku  społecznym.

Praca  socjalna  to szereg działań  podejmowanych  na  rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w  ich środowisku społecznym, przejawiających   się m.in.  we współpracy  z  PUP w Żywcu w zakresie  aktywizacji zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, a także we  współpracy  z Sądem Rejonowym, Prokuraturą  Rejonową w Żywcu, placówkami oświatowymi , PCPR w Żywcu oraz  innymi  instytucjami;

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Żywcu  w 2021r.  realizował następujące programy

<   resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja  2021r.,którego celem  jest wsparcie członków  rodzin lub  opiekunów sprawujących  bezpośrednią  opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

< Program „Opieka 75+” którego celem  jest  poprawa  dostępności do usług  opiekuńczych, w tym specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  w wieku  75 lat i więcej, które są  osobami samotnymi  lub  osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają  w rodzinie.

 <  Rządowy Program „Posiłek w  szkole i w domu” 

     Udzielenie  pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów  żywnościowych.

  W  obowiązującym  stanie   epidemii , w związku z  zagrożeniem zakażenia COVID-19  MOPS w Żywcu realizował  Program „Wspieraj Seniora”  na  rok 2021, którego celem  było zapewnienie wsparcia seniorom ( osoby w wieku 70 lat i więcej) w postaci zabezpieczenia  artykułów  pierwszej potrzeby, w tym artykułów  spożywczych oraz  środków  higieny osobistej.

W  2021 roku  realizowano  Program Wieloletni  „Senior+”  na  lata  2021 – 2025 w ramach tego programu  w strukturę  organizacyjną  MOPS w  Żywcu zostały   włączone   2 „Kluby Seniora+”  pod  nazwą  „Papiernik” - przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 31  oraz  „Globik” - przy ul. Sporyska 39.

Działalność  „Klubów  Senior+” skierowana  jest  do mieszkańców  miasta Żywca ( nieaktywnych  zawodowo seniorów; kobiet i mężczyzn),którym  zaoferowana  jest możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach, co daje możliwość pełnego uczestnictwa  osób starszych w  życiu społecznym.

Zdjęcie: UM Żywiec