Wydarzenia

Projekt „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoły” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego  konkurs.

Szkoły objęte projektem:

  1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Ujsołach
  2. Szkoła Podstawowa w Glince

Projekt pt.: Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Ujsoły skierowany będzie do szkół z Gminy Ujsoły realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego oraz do 68 uczniów i uczennic tych placówek.

Cel główny projektu: Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 68 uczniów, w tym 40 uczennic uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły, w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2022r., oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie w placówkach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021r. – 30.06.2022r.

Dofinansowanie z UE: 151 729,25 PLN

Budżet Państwa: 8 925,25 PLN

Budżet JST: 17 850,50 PLN