Strefy płatnego parkowania w Żywcu. Odpowiedź na petycję

Strefy płatnego parkowania w Żywcu. Odpowiedź na petycję

15 marca 2021 roku do Rady Miejskiej w Żywcu wpłynęła petycja p. Wojciecha Bielewicza w treści której wniósł o podjęcie uchwały zawieszającej na jeden rok (tj. do IV.2022 r.) wprowadzenie na terenie miasta stref płatnego parkowania.

Petycjodawca swój postulat uzasadniał kryzysową sytuacją pandemiczną i gospodarczą oraz trwającym od ponad roku zamknięciem wielu branż. W jego ocenie wprowadzenie stref płatnego parkowania miałoby spowodować negatywne konsekwencje finansowe i społeczne, które przełożą się na spadek obrotów wśród przedsiębiorców działających w tych strefach. Odnosząc się do wyżej opisanego postulatu podnieść należy, że: 1) strefa płatnego parkowania w mieście Żywcu ustalona została uchwałą Nr XXXVII/282/2021 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Żywca, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat; 2) uchwała, o której mowa w pkt 1, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 26 lutego 2021 roku pod poz. 1429; 3) począwszy od dnia 13 marca 2021 roku uchwała wskazana w pkt 1 weszła w życie, a tym samym ustała możliwość wprowadzenia do niej zmiany polegającej na wydłużeniu vacatio legis – innymi słowy, nie istnieje już prawna możliwość dokonania zmiany terminu wejścia w życie tej uchwały, gdyż ta zdążała wejść w życie (dana uchwala – co oczywiste – może wejść w życie tylko raz).

Bez względu na powyższe wskazać należy, że w treści uchwały Nr XXXVII/282/2021 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Żywca, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat nie określono terminu faktycznego rozpoczęcia funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Tym samym termin jej wejścia w życie nie ma wpływu na to od kiedy rzeczona strefa zacznie realnie funkcjonować. W § 5 wspomnianej uchwały jej wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta Żywca, który na tej podstawie musi podjąć szereg działań o charakterze prawnym, administracyjnym i technicznym, celem uruchomienia strefy. Czas konieczny na wykonanie tych czynności zdecyduje o terminie rozpoczęcia jej działalności.

Równocześnie Rada Miejska w Żywcu nie uznała za zasadne uchylenia uchwały Nr XXXVII/282/2021 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Żywca, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat, gdyż działanie takie pozbawiłoby Burmistrza Miasta Żywca podstawy prawnej koniecznej do podjęcia działań organizacyjnych związanych z planowanym uruchomieniem strefy płatnego parkowania.

Zdjęcie: Dario Film


Drukuj   E-mail