Termomodernizacja SOS-W w Żywcu zakończona!

Termomodernizacja SOS-W w Żywcu zakończona!

„Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I” to największy na Żywiecczyźnie projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. W ramach projektu prowadzona jest kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego. To zdecydowanie jeden z największych projektów we współczesnej historii powiatu żywieckiego. Jednym z obiektów, który jako pierwszy zakończył cały proces termomodernizacji jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu, który mieści się przy ul. Kopernika 77 – mówi Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W zakresie prac termomodernizacyjnych wykonano między innymi częściową wymianę stolarki okiennej, dodatkowe ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę ślusarki drzwiowej na drzwi z profili stalowych i aluminiowych, ocieplenie stropodachu, modernizację oświetlenia, modernizację kotłowni oraz budowę instalacji fotowoltaicznej. Wartość inwestycji wyniosła 2 645 941,00 zł. Dodatkowo w kwocie 158 763,32 zł. sfinansowano z budżetu Powiatu Żywieckiego oprócz koniecznych robót wymianę glikolu, instalację nowych pomp Górnego Źródła Ciepła, instalację pomp obiegowych i wymiennika do zbiorników Ciepłej Wody Użytkowej oraz cyrkulacji. Zrealizowana inwestycja stanowi realny wkład Powiatu Żywieckiego w aktywną walkę ze smogiem na Żywiecczyźnie. Przyjmuje się, że termomodernizacja jednego obiektu wraz wymianą źródeł ciepła daje efekt jak w przypadku likwidacji „kopciuchów” w kilkuset budynkach jednorodzinnych – dodaje Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

Na przestrzeni lat ośrodek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz niejednokrotnie się zmieniał i pewnie będzie się zmieniać, co wynika z potrzeb stale rozwijającej się placówki. Budynek Ośrodka dwukrotnie przechodził generalny remont. Pierwszą większa inwestycją był remont elewacji, dachu oraz montaż nowoczesnych na ówczesne czasy pomp ciepła w latach 2002-2003. W 2016 roku utworzono przy Ośrodku Warsztat Terapii Zajęciowej, który umożliwił adaptację i remont pomieszczeń na najniższej kondygnacji budynku. Realizacja projektu remontu i przebudowy części budynku dla zadania „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca  dostosowanie do lokalnego rynku pracy” w 2018 roku pozwoliła na remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej, pracowni kompetencji cyfrowych i pracowni gospodarstwa domowego. 2019 rok przyniósł od wielu lat planowaną termomodernizację budynku, która spowodowała, że Ośrodek stał się nowoczesną placówką edukacyjną.

Wielokrotnie nauczyciele podejmowali z własnej inicjatywy prace na rzecz wzbogacenia bazy edukacyjnej Ośrodka, pozyskiwali sponsorów, wykonywali prace remontowe. Realizacja szeroko rozumianego wolontariatu pracowniczego miała swoje odbicie w takich projektach jak: Pracownia Plastyczna, Kuchnia Dydaktyczna, Akcja Farba, Bezpieczna Świetlica, Kolorowa Szkoła, Stołówka na Medal, Ogród Sensoryczny i w wielu innych inicjatywach nauczycieli, dzięki którym odnawiano pomieszczenia i otoczenie szkoły.

Co oferuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu?
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu jest placówką publiczną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, z autyzmem oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. W skład Ośrodka wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Branżowa  I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, Internat oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Przy Ośrodku działa również Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. W placówce prowadzone są zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne dla około dwustu podopiecznych. Nauczyciele i terapeuci pracujący w Ośrodku na co dzień wspierają uczniów i rodziców w działalności dydaktycznej, terapeutycznej i wychowawczej. 

Głównym celem codziennej pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania na miarę ich możliwości, a w wielu przypadkach do możliwości zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych. Uczniowie pobierający naukę Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu poza obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi, korzystają z zajęć rewalidacyjnych, w ramach których realizowane są różnorodne formy i metody terapeutyczne takie jak: terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, terapia Integracji Sensorycznej, Bilateralna Integracja, dogoterapia, hipoterapia, sensoplastyka, terapia EEGBiofeedback, terapia Tomatisa. Wszystkie formy zajęć prowadzone są przez odpowiednio przygotowanych specjalistów i terapeutów. Obecnie na terenie placówki uczy się 173 uczniów , 30 podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz ponad 100 dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Co oferuje Warsztat Terapii Zajęciowej?
Warsztat Terapii Zajęciowej w Żywcu, powstał w 2016 roku dzięki ogromnemu wsparciu i pomocy Powiatu Żywieckiego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 2018 r. funkcję kierownika pełni Pani Katarzyna Żywczak. Pomysł tworzenia Warsztatu był wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rodziców i naszych absolwentów, spełnieniem marzeń o znacznie szerszym niż dotychczas otwarciu się na potrzeby osób niepełnosprawnych i poprawie ich perspektywy życiowej. Warsztat Terapii Zajęciowej obejmuje swoją działalnością głównie osoby niepełnosprawne. Zajęcia w WTZ prowadzone są w pracowniach komputerowo-edukacyjnej, artystyczno-plastycznej, teatralnej z elementami komunikacji i umiejętności społecznych, gospodarstwa domowego oraz ogrodniczo-florystycznej. Uczestnicy przede wszystkim nabywają w nich podstawowe umiejętności życiowe, ale także pokonują własną nieśmiałość i wyobcowanie. Pod okiem terapeutów nabywają nowe kwalifikacje oraz rozwijają dotychczasowe zainteresowania.


Drukuj   E-mail