Wójt gminy Węgierska Górka z wotum zaufania

Wójt gminy Węgierska Górka z wotum zaufania

30 czerwca 2021 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Sesję rozpoczęło ślubowanie nowo wybranego radnego - Pana Pawła Jana Pieli. Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone w dniu 13 czerwca 2021 roku. Pan Paweł wszedł w skład Rady Gminy Węgierska Górka jako uzupełnienie składu trwającej pięcioletniej kadencji 2018-2023.

Podczas sesji dokonano także wyboru uzupełniającego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Węgierska Górka, został nim Jan Jurasz. Podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Zagospodarowania Przestrzennego, w skład komisji wszedł Paweł Piela.

Przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Węgierska Górka w roku szkolnym 2020/2021. 

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy za rok 2020 udzielono wotum zaufania Wójtowi. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Węgierska Górka za rok 2020 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020.

W czasie sesji zatwierdzono uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027. Zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 227 835,00 zł. Planowane dochody ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą 85 076 013,16 zł. Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 477 835,00 zł. Planowane wydatki ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą 92 258 965,23 zł. Planowane przychody budżetu w 2021 zwiększono o kwotę 250 000,00 zł. Po zmianie planowane przychody ogółem budżetu w 2021 roku wynoszą 9 349 605,07 zł, planowane rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 2 166 653,00 zł. Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r.

Rada Gminy Węgierska Górka uchwaliła także dokument w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgierska Górka na rok szkolny 2021/2022. Gmina zapewnianie pełnosprawnym dzieciom, młodzieży i uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Obowiązki te Gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu we własnym zakresie lub poprzez zwrot rodzicom lub opiekunom prawnym kosztu przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców na podstawie umowy zawartej między Wójtem a rodzicem/opiekunem prawnym. Do określenie wartości zwrotu niezbędnym pozostaje ustalenie średniej ceny jednostki paliwa na każdy rok szkolny.

Podczas sesji dokonano także zmian w uchwale dotyczącej opłaty miejscowej na terenie gminy Węgierska Górka.

Radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1396/4 o pow. 0,0195 ha położonej w Węgierskiej Górce.

Stosowną uchwałą określono zasady sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy.

Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Zdjęcie: Piotr Marek Tyrlik


Drukuj   E-mail