Biznes

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg na opracowanie koncepcji przyszłej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 945, która prowadzi z Żywca do granicy ze Słowacją. Głównym celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej trasie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokładne opracowanie zakresu inwestycji, które mają na celu uspokojenie ruchu oraz uporządkowanie odwodnienia drogi.

Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej, określanej jako koncepcja, oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przyszłej inwestycji. Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie 24-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 945, który rozciąga się od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Handlową w miejscowości Żywiec do granicy państwa z Słowacją. Firma projektowa ma również opracować program funkcjonalno-użytkowy, który posłuży jako podstawa do zlecenia robót budowlanych w trybie „projektuj i buduj”.

Przed rozpoczęciem projektowania, firma projektowa będzie musiała przeprowadzić pomiary ruchu, badania podłoża gruntowego oraz inwentaryzację zieleni. Koncepcja projektu powinna uwzględniać ujednolicenie szerokości jezdni do 7 metrów, przebudowę nawierzchni dostosowanej do nacisku na pojedynczą oś 11,5 tony, wzmocnienie podłoża gruntowego, korektę geometrii i przebudowę skrzyżowań, chodników i ścieżek rowerowych. Ponadto, będą także budowane elementy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, gdzie jest to niezbędne.

Projektanci będą się również zajmować przebudową zatok autobusowych poprzez instalację wiat i rozważanie budowy zatok w innych miejscach. W dalszej perspektywie, projekt przewiduje także przebudowę przepustów i mostów. Rozważane są nowe jednoprzęsłowe mosty nad potokiem Młynówka oraz zabytkowy trzyprzęsłowy most nad rzeką Koszarowa w Żywcu. Jeżeli konserwator nie zgodzi się na usunięcie tego zabytkowego mostu, możliwe będzie przeprowadzenie remontu oraz budowa kładki pieszo-rowerowej obok mostu. Projektanci będą również analizować możliwości budowy nowego mostu w miejscowości Pewel Mała nad rzeką Koszarowa oraz budowy dwóch nowych jednoprzęsłowych mostów i remontu jednego dwuprzęsłowego mostu w Jeleśni. Planowane są także budowa nowej przeprawy w Krzyżowej oraz remont dwóch przepraw w Korbielowie nad potokiem Buczynka i potokiem Glinny.

Termin składania ofert został wyznaczony na 11 marca br. Wybór wykonawcy będzie poprzedzony analizą ceny (60 proc.) oraz deklaracją terminu, w którym firma projektowa będzie w stanie złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (40 proc.). Na opracowanie kompletnego projektu przewidziano 24 miesiące.