Biznes

Przebudowa drogi powiatowej tj. ul. Wspólnej od skrzyżowania z ul. Cyprysową do ul. Krakowskiej w stronę Żywca i Gilowic została zakończona. Gmina Łękawica długo zabiegała o przebudowę tej drogi, szereg podejmowanych w tym zakresie działań zakończył się sukcesem! W ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1412 S Łękawica-Rychwałd-Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 oraz drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice w km od 2+283 do km 2+704 w miejscowości Łękawica” wykonano kanalizację deszczową, wybudowano chodnik i położono nową nawierzchnię asfaltową.Całkowita wartość zadania dotycząca przebudowy drogi powiatowej wynosi: 2 029 500,00 zł.

Gmina Łękawica pozyskała środki w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz z własnego budżetu sfinansowała połowę wkładu własnego kosztów kwalifikowanych, jaki i niekwalifikowanych. Drugą część wkładu własnego oraz kosztów kwalifikowanych sfinansował Powiat Żywiecki. Ponadto Gmina Łękawica podpisała porozumienie z Powiatem Żywieckim, na mocy którego Gmina Łękawica przejęła zarządzanie drogą powiatową na wnioskowanym odcinku i zrealizowała zadanie.