Biznes

W piątek, 30 czerwca br., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE S.A.) podjęło decyzję o powołaniu zarządu spółki na kolejną kadencję. Nie zmieniony pozostał skład Rady Nadzorczej spółki.

Pracami największej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej w latach 2017-2021, na stanowisku prezesa zarządu, kierować będzie Janusz Michałek, który od kwietnia 2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy prezesa KSSE S.A.. Skład zarządu uzupełniają Barbara Piontek, która zasiądzie na stanowisku wiceprezesa - zastępcy prezesa, a także Jacek Bialik, Mateusz Rykała, Ewa Stachura-Pordzik oraz Andrzej Zabiegliński, którzy będą pełnić funkcje wiceprezesów - członków zarządu, kierując jednocześnie pracami podstref KSSE S.A.

Osobami nowo powołanymi do zarządu spółki są Barbara Piontek, rekomendowana przez Wojewodę Śląskiego; Jacek Bialik, rekomendowany przez prezydenta Gliwic oraz Mateusz Rykała, rekomendowany przez prezydentów Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Natomiast pracę w kierownictwie Katowickiej SSE S.A., obok Janusz Michałka, kontynuować będą Ewa Stachura-Pordzik i Andrzej Zabiegliński.

– W imieniu osób powołanych do zarządu spółki pragnę zadeklarować, że będziemy konsekwentnie realizować plany inwestycyjne i dbać o dalszy rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wśród zadań, które stawiamy przed sobą jest również opracowanie nowej strategii rozwoju spółki. Musimy szukać takich sfer działalności, które pozwolą nam kompleksowo obsługiwać inwestorów, a jednym z największych wyzwań w tym obszarze jest rynek pracy. Dlatego będziemy wzmacniać nasze zaangażowanie w projekty dedykowane edukacji - szkolnictwu dualnemu, ale także innowacjom, czy rewitalizacji terenów inwestycyjnych, w tym m.in. rozwijając działalność klastrów. Doświadczenie i kompetencje specjalistów tworzących zespół KSSE S.A. są przesłanką pozwalającą z optymizmem spoglądać w przyszłość. Jestem przekonany, że nasza działalność, jako podmiotu kreującego rozwój lokalnej gospodarki, niezmiennie przynosić będzie wymierne korzyści – mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Związany z Żywiecczyzną prezes KSSE S.A. Janusz Michałek, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a także Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania i Organizacji w Jednostkach Samorządowych i Podległych na Politechnice Krakowskiej. Od 2014 roku prowadzi przewód doktorski na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, a także studia podyplomowe z zakresu MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od 2006 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym od 2014 roku kierował realizacją projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i II” w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu. Przedsięwzięcie obejmowało modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie powiatu żywieckiego, zaprojektowanie oraz wybudowanie nowoczesnej instalacji suszenia osadów oraz budowę ponad 1400 kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie jedenastu gmin. W 2009 roku objął stanowisko prezesa zarządu firmy Beskid Ekosystem.

Wiceprezes i zastępca prezesa, prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek jest wykładowcą akademickim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalizującym się w koncepcji rozwoju samorządów i samorządności. Zasiada również w powołanej przez Wojewodę Śląskiego Społecznej Radzie Gospodarczej.

Pracami Podstrefy Gliwickiej będzie kierował Jacek Bialik, który zastąpił na tym stanowisku Jerzego Łoika. Jacek Bialik jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jego kariera zawodowa od dwudziestu jeden lat jest związana z największą spośród podstref KSSE S.A, zarządzającą gruntami o powierzchni ponad 1000ha, na których inwestycje o wartości 12,9 mld zł realizuje ponad 110 przedsiębiorców. W tym czasie pracował na stanowisku specjalisty do spraw infrastruktury, koordynując i nadzorując prace zespołów realizujących projekty infrastrukturalne
i budowlane a także odpowiadając za obsługę inwestorów.

Mateusz Rykała, który będzie kierował Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską, był dotychczas związany z samorządem miasta Sosnowiec. W latach 2010-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta, a od 2014 roku I-szego zastępcy Prezydenta Sosnowca, któremu podlegały m.in. Wydział Rozwoju i Promocji i Wydział Inwestycji Miejskich. Poprzednio Podstrefą Sosnowiecko-Dąbrowską kierował Mirosław Bubel.

Wiceprezes Ewa Stachura-Pordzik od 1996 kieruje rozwojem Podstrefy Tyskiej, która obejmuje obecnie ponad 450 ha, a dotychczasowi inwestorzy zainwestowali w niej ponad 5 mld złotych, co pozwoliło na stworzenie ponad 14 tys. miejsc pracy. Ewa Stachura-Pordzik to pomysłodawczyni projektów przygotowujących uczniów, absolwentów, młode matki, a także osoby dorosłe do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W 2010 r. została wyróżniona Statuetką Sapere Aude, w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”, przyznaną przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Andrzej Zabiegliński w imieniu akcjonariuszy KSSE S.A., gmin Jastrzębie-Zdrój i Żory, współtworzył Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA. Od 1996 r. w randze wiceprezesa zasiada w Zarządzie Katowickiej Strefy, kierując rozwojem Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, posiadającej tereny zlokalizowane w 13‑stu gminach, położone w południowych częściach województw śląskiego i małopolskiego. Jego aktywne zarządzanie Podstrefą Jastrzębsko-Żorską przyczyniło się na przestrzeni 20 lat do realizacji ponad stu inwestycji i stworzenia ok. 11 tys. miejsc pracy.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej (RN) KSSE S.A., pozostał mecenas Rafał Kolano. W skład RN wchodzą również zasiadający w niej dotychczas Zygmunt Frankiewicz, wiceprzewodniczący RN, prezydent Gliwic, Andrzej Dziuba, sekretarz RN, prezydent Tychów, Piotr Pełka, członek RN, dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Jacek Partyka, członek RN, naczelnik Wydziału Monitoringu Pomocy Publicznej w Departamencie Gospodarki Narodowej Ministerstwa Finansów.

###

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE S.A.) w 2016 po raz drugi z rzędu została uznana przez Financial Times najlepszą specjalną strefą ekonomiczną w Europie. Została także wyróżniona tytułem „Wysoko Rekomendowanej” w kategorii Najlepsze SSE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Europie. KSSE S.A. jest również liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych – ponad 220 firm polskich i zagranicznych realizuje tu swoje inwestycje, które na dzień dzisiejszy warte są ponad 24 miliardy złotych i dają zatrudnienie ponad 60 tysiącom osób.

KSSE S.A. zajmuje ponad 2,6 tys. hektarów, na obszarze 45 gmin w województwach śląskim, opolskim i małopolskim. Większość z nich położona jest w pobliżu międzynarodowych korytarzy transportowych: wschód-zachód (Lwów-Wrocław-Berlin) i północ-południe (Gdańsk-Cieszyn-Bratysława) oraz węzła autostrad A1 i A4. Więcej informacji na stronie: http://ksse.com.pl/