Kolejny etap prac przy Beskidzkim MuRo rozpoczęty

Kolejny etap prac przy Beskidzkim MuRo rozpoczęty

Diecezja bielsko-żywiecka w ramach projektu pn. “Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, podpisała umowę z Wykonawcą wyłonionym w wyniku ogłoszonego przetargu.

Prace konserwatorsko-restauratorskich w drewnianym kościele z lat 1634-1635 pw. ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach będzie prowadzić firma Coneks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W ich zakresie zostanie wykonana konserwacja elewacji kościoła i otaczających go kaplic i sobót. W całości zostanie wymienione poszycie gontowe wszystkich dachów oraz dotychczasowe blaszane przykrycie hełmu wieży, które zostanie zastąpione miedzianym. Zadanie w swoim zakresie ma również wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i wymianę instalacji odgromowej oraz uporządkowanie pasa zieleni stykającego się bezpośrednio z elewacjami.

Do tej pory w Łodygowicach w ramach realizowanego projektu przeprowadzono konserwację kamiennych kropielnic oraz strefy cokołowej w rejonie wejścia do kościoła, wykonano konserwację schodów wejściowych oraz przeprowadzono prace konserwatorskie przy unikalnej XIX-wiecznej zasłonie wielkopostnej Chrząstkiewiczów z 1842 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 16 812 003 PLN

Informacja i zdjęcie: Diecezja Bielsko-Żywiecka