Biznes

Nie ustaje dyskusja wokół wzmożonego ruchu TIRów na drogach gmin Milówka i Węgierska Górka! Starostwo Powiatowe w Żywcu opublikowało wyniki konsultacji społecznych, dotyczących m.in. wprowadzenia ograniczeń prędkości do 40km\h.

 O postulatach wójtów gmin Milówka i Węgierska Górka oraz wymianie zdań na linii Gminy - Starostwo Powiatowe w Żywcu pisaliśmy szerzej TUTAJ. Jakie są wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Powiat? W oficjalnym komunikacie starosta powiatowy Andrzej Kalata przedstawia sporo suchych faktów oraz apeluje do wójtów o rozwagę w zakresie kierowanych postulatów. Pełna treść przedstawiamy poniżej:

W związku z otrzymanymi postulatami ze strony władz samorządowych Gminy Milówka i Węgierska Górka Zarząd Powiatu w Żywcu podjął się przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany organizacji ruchu na drodze powiatowej 1435S oraz 1439S na odcinku od ronda w Przybędzy do estakady w Milówce. Na podstawie otrzymanych do dnia 21 sierpnia br. ankiet w zakresie:

ograniczenia prędkości na całym odcinku do 40 km/h - 65 % osób jest przeciw wprowadzeniu takiego ograniczenia, a 8% nie ma w tym temacie zdania,ograniczenia tonażu samochodów na całym odcinku drogi do 7,5 t - 73 % osób jest przeciw wprowadzeniu takiego ograniczenia, zaś 12% nie ma w tym temacie zdania,wprowadzenia opłaty za przejazd drogą DK1 dla samochodów powyżej 3,5 t - 81 % osób jest przeciw wprowadzeniu takiej opłaty, a 4% nie ma w tym temacie zdania,ewentualnego zamknięcia mostu na Sole w miejscowości Milówka i zorganizowania niezbędnych objazdów 65 % osób jest przeciw zamknięciu mostu, zaś pozostałe 35 % nie ma w tym temacie zdania.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy wynik konsultacji społecznych Zarząd Powiatu negatywnie ocenia realizację w/w postulatów, gdyż zostałby naruszony szeroko pojęty interes społeczny. Naszym zdaniem ich realizacja wiązałaby się z zagrożeniem bankructwa wielu firm, bądź znacznym zwiększeniem kosztów ich funkcjonowania, a co za tym idzie likwidacją miejsc pracy, a także brakiem możliwości dojazdów samochodów dostawczych do mieszkańców (dowóz mat. budowlanych, paliw, opału i innych większych gabarytów). Zdecydowanie przypominamy, że mimo iż Powiat Żywiecki jest administratorem w/w drogi to jednak nie ma uprawnień w zakresie ograniczenia jej tonażu z uwagi na to, iż znajduje się ona w ciągu drogi ekspresowej S1 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych ogłoszone w dniu 4 czerwca 2016 roku w Dzienniku Ustaw RP pod poz. 784) przenosząc ruch międzynarodowy. Tego rodzaju decyzje należą do kompetencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Należy również podkreślić, iż konsultacje społeczne w punkcie dot. ewentualnego zamknięcia mostu na rzece Sole podyktowane zostały przekazanym do Starostwa Powiatowego w Żywcu wnioskiem z posiedzenia m. in. Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Gminy Milówka z dnia 28.06.2017 r. oraz złożeniem przez Gminę Milówka zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu dotyczącego złego stanu technicznego obiektu mostowego w miejscowości Milówka. W tej sprawie ostateczne decyzje dot. ograniczenia tonażu lub ewentualnego zamknięcia mostu podejmą instytucje do tego powołane.

Zarząd Powiatu podejmuje wszystkie możliwe działania w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników w/w dróg. W chwili obecnej dokonano przebudowy skrętu w stronę Kamesznicy na rondzie w Milówce, rozpoczęto realizację dobudowy chodnika dla pieszych na odcinku od mostu na Sole do skrzyżowania z drogą gminną ul. Piekarska w Milówce oraz podjęto decyzję o budowie dwóch przejść dla pieszych w Ciścu i Milówce (z ograniczeniem prędkości do 40km/h). Ponadto na całym odcinku DK1 realizowana jest poprawa oznakowania poziomego i pionowego wraz z modernizacją przejść dla pieszych (z zastosowaniem technologii grubowarstwowej). W najbliższym czasie zostaną zamontowane w dwóch miejscach urządzenia do pomiaru prędkości i natężenia ruchu oraz wyłączony zostanie pas postojowy dla tirów przy sklepie Biedronka w Milówce pod przygotowanie miejsca do ewentualnej kontroli drogowej.

W dalszym ciągu GDDKiA prowadzi prace polegające na niwelowaniu deformacji drogi tzw. „garbów” oraz wzmocnieniu elementów odwodnienia, które są jednym z efektów działań prowadzonych przez Zarząd Powiatu zanim samorządy gminne zaczęły reagować na sygnały związane z otwarciem ruchu międzynarodowego.

Apelujemy do samorządowców z gmin Milówka i Węgierska Górka o konstruktywne i merytoryczne zaangażowanie się w sprawę budowy brakującego odcinka obejścia Węgierskiej Górki oraz rozwagę w zakresie kierowanych postulatów, gdyż niektóre z nich w naszej ocenie niosą za sobą skutki sparaliżowania tego rejonu.

Oprac.: KP