Biznes

Zarząd Powiatu Żywieckiego kierując się potrzebami przewozowymi mieszkańców Żywiecczyzny podjął działania w kierunku poprawy istniejących połączeń publicznego transportu zbiorowego realizowanych obecnie przez lokalnych przewoźników.

W listopadzie 2020 roku Zarząd Powiatu Żywieckiego złożył do Wojewody Śląskiego wniosek o objęcie w roku 2021 dopłatą ze środków Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 9 grudnia 2020 roku Wojewoda Śląski pozytywnie rozpatrzył wniosek obejmując dopłatą w 2021 roku w/w przewozy i przeznaczył na ich realizację 2 491 317,00 zł. Zgodnie z umową Organizator (Powiat Żywiecki) zobowiązany jest do poniesienia kosztów własnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 290 654,00 zł.

W ramach organizacji przewozów powiatowych, Powiat Żywiecki zaproponował partycypację finansową gminom z terenu powiatu żywieckiego w finansowaniu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Celem tego projektu było przede wszystkim uruchomienie brakujących połączeń w dni wolne od pracy i umożliwienie dojazdu do nowego szpitala w Żywcu.

W wyniku zawartych porozumień ze samorządami gminnymi udało się stworzyć osiem nowych linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1 Kocierz Basie – Szpital Żywiec
Linia komunikacyjna nr 2 Ślemień Bąkówka – Szpital Żywiec
Linia komunikacyjna nr 3 Kocoń – Szpital Żywiec
Linia komunikacyjna nr 4 Ostre – Szpital Żywiec
Linia komunikacyjna nr 5 Międzybrodzie Bialskie Żarnówka – Szpital Żywiec
Linia komunikacyjna nr 6 Sopotnia Wielka – Sopotnia Mała – Szpital Żywiec – Leśnianka II
Linia komunikacyjna nr 7 Pewel Wielka – Szpital Żywiec
Linia komunikacyjna nr 8 Krzyżówki – Korbielów – Szpital Żywiec
W dniu wczorajszym (17 luty) Zarząd Powiatu podpisał stosowne porozumienia umożliwiające realizację nowych połączeń komunikacyjnych dla mieszkańców Żywiecczyzny. W chwili obecnej trwają ostatnie uzgodnienia co do szczegółowych rozkładów jazdy w/w linii.