Biznes
Rusza nabór wniosków w kolejnej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”.

Celem konkursu jest umożliwienie społeczności lokalnej realnego wpływu na zainwestowanie środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego na przedsięwzięcia, które będą służyły jej rozwojowi.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2024 roku i przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 

O pomoc finansową w ramach konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. W ramach konkursu ze środków z budżetu województwa można realizować zadania polegające na:

  • działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  • działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  • tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu. 

Na tegoroczną edycję konkursu przeznaczono 5 mln zł – to największa kwota zabezpieczona w budżecie Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na ten cel. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 120 tys. zł. 

Warto przypomnieć, że w ramach dotychczasowych edycji konkursu od 2018 roku przekazano środki w kwocie ponad 20,5 mln zł. Pomoc finansową przeznaczono na realizację ponad 1000 przedsięwzięć.

Wnioski o pomoc finansową powinny dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie i rozliczenie nastąpi do 18 października 2024 roku. Zadania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Nabór wniosków w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” potrwa do 14 lutego 2024 roku.