Biznes

28 marca 2023 roku odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji.

Pierwszym omawianym tematem był stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Węgierska Górka. Przedstawiono sprawozdanie z pracy policji w roku 2022. Dokonano również analizy interwencji działań podejmowanych przez Komisariat Policji w Węgierskiej Górce.

Kolejnym tematem rozmów było utrzymanie czystości i porządku na trenie gminy. Przedstawiono analizę stanu gospodarki odpadami za rok 2022.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2023-2035 oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2023.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego gminy Węgierska Górka „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem powyższego programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych powyżej 65. roku życia, samotnie gospodarujących lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia przez:

  -dostęp do codziennej pomocy w zidentyfikowanych obszarach wymagających wsparcia;

  -dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Radni zadecydowali o podjęciu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXI.337.2022 dotyczącej opłaty za śmieci od hoteli, jak również podjęto Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV_38_2019_zmiana dot. zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Węgierska Górka.

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem Św. Katarzyny w Cięcinie oraz w Kościele pod wezwaniem MB Częstochowskiej w Żabnicy. Udzielono dotacji w wysokości po 5000,00 zł na każdy z powyższych kościołów, na częściowe sfinansowanie prac konserwatorskich.

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka.

Rada Gminy Węgierska Górka po rozpatrzeniu petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności uznała petycję za bezzasadną.

Na zakończenie Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ostatnia część sesji poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.