Biznes
 
Na potoku Koszarawa znajdują się urządzenia hydrotechniczne w postaci 9 stopni wodnych, które z uwagi na wielokrotne przejście wód POWODZIOWYCH i wezbraniowych uległy znacznemu uszkodzeniu. Miejsca te są szczególnie wykorzystywane latem jako tereny rekreacyjne i wypoczynkowe dla mieszkańców Żywca i okolicznych gmin. W sąsiedztwie stopni zlokalizowana jest również ścieżka rowerowa, ciesząca się dużą popularnością. Wobec powyższego tak ważnym było podjęcie działań naprawczych w tym rejonie.

 W ubiegłym roku został wyremontowany stopień nr 3 w km 1+248 na potoku Koszarawa w m. Żywiec, a wartość inwestycji wyniosła 867 788,96 zł brutto.

W ramach realizowanych zadań w 2023 r. wykonano remont kolejnych 4 stopni na potoku Koszarawa w m. Żywiec, a koszt realizowanych prac wyniósł 3 341 745,00 zł brutto.
Prace obejmowały kompleksowy remont progów stałych, gurtów dennych i przyczółków, w tym oczyszczenie, skucie zniszczonych betonów, uzupełnienie ubytków i odtworzenie uszkodzonych elementów. Odtworzone zostały również przepławki dla ryb, celem zachowania swobodnej migracji zwierząt. Niecki wypadowe poniżej stopni zostały udrożnione. Prace wykonywane były poza obszarem czynnego przepływu wody poprzez zastosowanie grodzy ziemnych i z big-bagów. Realizacja zadań pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego dla otaczających terenów i infrastruktury, zapewni swobodny przepływ wód wezbraniowych.
W 2024 roku Zarząd Zlewni w Żywcu planuje remonty kolejnych 4 i ostatnich już stopni na potoku Koszarawa. Szacowany koszt planowanych remontów to ok. 6 000 000,00 zł brutto.”
Przypomnę, że teren administracji Zarządu Zlewni w Żywcu obejmuje obszar ok. 2 536 km2. Długość cieków na administrowanym terenie to aż 7 317 km. Na obszarze tutejszej jednostki występują głównie potoki i rzeki górskie, które charakteryzują się dużą dynamiką przepływu, dokonując przy tym nierzadko dużych zniszczeń. Ponadto ze względu na usytuowanie w terenach górskich, często mamy do czynienia ze zwartą, gęstą zabudową mieszkalną, gdzie koryto biegnie dosłownie wzdłuż ogrodzeń domostw, zagrażając tym samym bezpieczeństwu ludzi, mienia oraz infrastruktury technicznej. Wobec powyższego realizacja prac zabezpieczających na naszym terenie jest kluczowym elementem ochrony przeciwpowodziowej, a zespół Pracowników odpowiedzialnych za tą sferę pracuje w trybie ciągłym dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Żywiecczyzny. Skala potrzeb tutejszego Zarządu jest znaczna dlatego mamy nadzieję, że w miarę przyznanych środków finansowych będziemy realizować je na bieżąco.
Pracownicy PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Żywcu to zespół specjalistów, inżynierów oraz hydrotechników, którzy przygotowują wszystkie inwestycje realizowane w terenie z dbałością o środowisko naturalne. Przed przystąpieniem do robót uzyskiwane są wszystkie wymagane decyzje i uzgodnienia. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac w korycie rzek czy potoków wykonywane są także odłowy ryb, celem minimalizacji strat w ichtiofaunie. Ponadto wszystkie inwestycje realizowane są pod stałym nadzorem przyrodniczym, aby zadbać o wszystkie istoty żywe bytujące w sąsiedztwie środowiska wodnego.