Biznes

Miasto Żywiec ogłosiło przetrag na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowo-budowlanych zabytkowej figury św. Rozalii w Żywcu. 

Celem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowo-budowlanych zabytkowej figury św. Rozalii oraz miejsca jej ekspozycji, zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją projektową, obejmujących w szczególności: 

demontaż figury, jej zabezpieczenie i transport do pracowni konserwatorskiej wskazanej przez Wykonawcę, 

usunięcie wszelkich wtórnych nawarstwień oraz wykruszonych lub spękanych spoinowań z powierzchni lica kamiennego, 

impregnację strukturalną i hydrofobizację całej powierzchni figury,

dezynfekcję powierzchni odczyszczonej kamieniarki, 

przywrócenie w maksymalnym możliwym stopniu naturalnej pierwotnej formy rzeźbiarskiej i barwy kamieniarki nie polichromowanej, 

uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej wraz ze spoinowaniem,

  scalenie kolorystyczne rzeźby, 

demontaż metalowej balustrady i jej renowacja, 

prace konserwacyjno-renowacyjne i remontowe wnęki, 

wykonanie oświetlenia figury i miejsca jej ekspozycji,

prace konserwacyjno-renowacyjne postumentu,

wykonanie nowego pasa chodnikowego z warstwą antypoślizgową,

montaż figury na postumencie, 

wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (opisowej i fotograficznej)

Termin składania ofert: 2024-04-12 11:30