Biznes

Przebudowa drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica- Gilowice- Ślemień- Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od km 2+932 do km 3+930, w km 6+865do km 8+060 wraz z budową chodnika dobiegła końca.

Zakres inwestycji obejmował między innymi: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej - odprowadzającej wodę z pasa drogowego, wykonanie nowego chodnika dla pieszych o szerokości 2,00m z kostki brukowej betonowej wraz z krawężnikiem betonowym od strony jezdni i obrzeżem betonowym od strony zewnętrznej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja realizowana była w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Żywieckim, a Gminą Gilowice na zasadach finansowania 50/50. Koszt inwestycji wyniósł ponad 5,4 mln złotych.

W dniu 24 marca br. odbyło się symboliczne otwarcie w/w inwestycji, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele Powiatu Żywieckiego: Starosta Andrzej Kalata, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, Członek Zarządu Powiatu Zbigniew Gąsiorek, Kierownik Biura Rozwoju Funduszy Zewnętrznych i Inwestycji Stanisław Baczyński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jolanta Korczyk wraz z pracownikami. Gminę Gilowice reprezentowali: Wójt Krzysztof Okrzesik wraz z Radnymi Gminy.

Na realizację w/w inwestycji uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.