Biznes
W ramach rządowego programu Polski Ład Miasto Żywiec otrzymało dofinansowanie na kilkanaście inwestycji.
Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu oraz Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu. Suma dofinansowań wynosi 15 milionów złotych. Z kolei Związek Międzygminny ds. Ekologii otrzymał dofinansowanie na dwa przedsięwzięcia: Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą" oraz Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”. Tu suma dofinansowania również wynosi 15 milionów.
Zadania Miasta Żywiec
Poniżej opis wszystkich inwestycji:
Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu Opis inwestycji: Inwestycja dotyczy modernizacji ciągu komunikacyjnego składającego się z ulic Sienkiewicza i Żeromskiego i obejmuje następujące zadania:
1.Modernizacja ul. Sienkiewicza na długości 820 metrów pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. Świętokrzyską.
2.Modernizacja ul. Żeromskiego na długości 668 pomiędzy al. Wolności a ul. Sienkiewicza: - lokalne wzmocnienie podbudowy poprzez zabudowę warstw z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego,
Dzięki przeprowadzonej modernizacji dojazd do obiektów zlokalizowanych przy tych ulicach zapewniony zostanie dla użytkowników korzystających zarówno z komunikacji publicznej, jak też z własnych środków komunikacji (np. samochód, rower).
Wartość dofinansowania: 5.000 000 zł
Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu
Opis inwestycji: Zakres inwestycji obejmuje: 1.Rozbudowę istniejącego obiektu szkoły i części zaplecza sali sportowej oraz nadbudowę tej infrastruktury o jedną kondygnację, dzięki czemu powstaną nowe pomieszczenia. Po nadbudowie i rozbudowie zespół będzie się składał z 3-oddziałowego przedszkola z zapleczem, 8-klasowej szkoły z zapleczem (w tym 8 pomieszczeń klas, 1 gabinet fizyko-chemiczny, pracownia informatyczna, pomieszczenia dla pedagogów, pomieszczenia dyrekcji) i stołówki z zapleczem kuchennym (obsługującej przedszkole i szkołę). 2. Rozbiórkę budynku przedszkola. 3. Budowę parkingu w miejscu wyburzonego budynku przedszkola oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku i sali sportowej. 4. Zakup sprzętu i wyposażenia obiektu niezbędnego do jego działalności po rozbudowie.
Wartość dofinansowania 10.000 000 zł
Zadania Związku Międzygminnego ds. Ekologii
Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą".
Cel: Poprawa jakościowa i ilościowa infrastruktury niezbędnej do prowadzenia przetwarzania odpadów.
Projekt promuje selektywną zbiórkę, zwiększającą możliwości recyklingowe oraz minimalizującą ilość szkodliwych substancji przenikających do gleb, wód i powietrza (w tym wpływając na redukcję ilości odpadów deponowanych na składowiskach, dzikich wysypiskach). Wybudowanie hali spowoduje zamknięcie i zminimalizowanie uciążliwości dla otoczenia związanej z przygotowaniem odpadów do przetwarzania.
Projekt pod nazwą "Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego.
Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą".
Lokalizacja: ul. Kabaty 2, Żywiec
Hala będzie podzielona na strefy funkcjonalne odpowiednio dla jej przeznaczenia. Istniejąca hala sortowni jest niewystarczająca z uwagi na ilość odpadów trafiających na instalację.
Dofinasowanie 10 000 000 zł
Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego”
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu jako lider Żywieckiego Klastra Energii realizuje programy „Słoneczna Żywiecczyzna” i „Stop Smog” w ramach których na terenie powiatu powstanie ok. 2300 źródeł energii odnawialnej PV oraz ok. 500 pomp ciepła. Rozległość sieci energetycznej oraz małe przekroje powodują, że w przypadku dużego nasycenia terenu instalacjami PV pracują one w sposób nieprawidłowy (następują ich wyłączenia w okresie potencjalnie największej produkcji). Skutkuje to obniżeniem wskaźników efektywności założonych w projektach oraz frustracje mieszkańców, co stawia w negatywnym świetle dalszą realizację rozbudowy źródeł wytwórczych Klastra Energii. Żywiecki Klaster Energii wraz ze spółką Tauron Dystrybucja S.A. na mocy zawartego listu intencyjnego o współpracy przeanalizował istniejące zdarzenia w sieci energetycznej. Stwierdzono, że oprócz wyłączenia instalacji PV w sieciach niskiego napięcia generowane są zakłócenia takie jak: wzrosty i obniżenia napięć, wyższe harmoniczne, migotania światła.
Rozwiązaniem na występujące problemy, jest instalacja magazynów energii w miejscach występujących zakłóceń. Żywiecki Klaster Energii zrzeszający wszystkie samorządy powiatu żywieckiego zamierza zainstalować sieć magazynów energii zarządzanych w ramach powstającej „Wirtualnej Elektrowni”.
W ramach zadania na terenie 12 gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu powstaną magazyny energii o mocach i pojemnościach dobranych wspólnie z Tauron Dystrybucja S.A. do potrzeb i parametrów sieci energetycznej oraz nadwyżek energii OZE generowanej przez instalacje Gminne.
Magazyny energii zostaną połączone w jeden wirtualny magazyn (za pomocą Wirtualnej Elektrowni) co pozwoli na generację dodatkowych przychodów z uczestnictwa w rynku usług oferowanych przez Polskie Sieci Energetyczne S.A.
Dofinasowanie 5 000 000 zł
Zdjęcie: Dario Film