Magazyn

MPWiK w Żywcu opublikowało informację, na temat tego dlaczego warto wybudować jedną dużą oczyszczalnia ścieków, a nie kilka mniejszych?

Czy wiecie, że wymogi w Unii Europejskiej co do efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków zależą od wielkości oczyszczalni ścieków. Im mniej ścieków trafia do oczyszczalni tym ścieki oczyszczone mogą być bardziej zatężone. Wiele lat temu Gmina Żywiec oraz sąsiadujące gminy zdecydowały się na wybudowanie jednej dużej oczyszczalni, która otrzymała najostrzejsze wymogi jakie obowiązują w Unii Europejskiej w zakresie jakości ścieków oczyszczonych, a tym samym oczyszczalnia usuwa biogeny: azot i fosfor, co ma ogromny wpływ na ochronę Jeziora Żywieckiego.

Porównajmy ile azotu i fosforu odprowadza do jeziora jedna duża oczyszczalnia (MOŚ w Żywcu) a ile odprowadzałoby kilka małych oczyszczalni, które mogły  powstać w każdej gminie.

Wykres - ładunek azotu ogólnego z oczyszczalni                

Ładunek fosforu ogólnego z oczyszczalni

 

Wymogi Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

WYMOGI DLA OCZYSZCZLNI

Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających w ściekach oczyszczonych

Nazwa substancji

jednostka

mniej niż 9 999  mieszkańców odprowadza ścieki do oczyszczalni

więcej niż 100 000 mieszkańców odprowadza ścieki do oczyszczalni

Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5)

mg O2/l

25

15

Zawiesiny ogólne

mg/l

35

35

Azot ogólny

mg/l

*

10

Fosfor ogólny

mg/l

**

1

 

Objaśnienia

* brak wymogu usuwania azotu ogólnego. Tylko w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do zbiornika retencyjnego, jakim jest Jezioro Żywieckie, najwyższa dopuszczalna wartość azotu ogólnego wynosiłaby 15 mg/l.

** brak wymogu usuwania fosforu ogólnego. Tylko w przypadku odprowadzania ścieków oczyszczonych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do zbiornika retencyjnego, jakim jest Jezioro Żywieckie, najwyższa dopuszczalna wartość azotu ogólnego wynosiłaby 2 mg/l.