Magazyn

Publikujemy sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu za 2022 rok.
Przedmiotem działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, jak również wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest także podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
W roku 2022r. MOPS w Żywcu realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zadania podzielone są na dwie grupy: zadania własne i zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone i powierzone gminie.
Do zadań własnych gminy i zadań własnych o charakterze obowiązkowym należało:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- dożywianie dzieci;
-sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- praca socjalna -działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
- podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
- współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego;
Ww. zadania realizowane były ze środków pochodzących ze środków własnych miasta oraz dofinansowane z dotacji budżetu państwa.
Realizacja zadań zleconych gminie obejmowała m.in.
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
Realizowane były również zadania zlecone wynikające z innych ustaw na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta lub uchwał Rady Miejskiej w Żywcu m.in.
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
< przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych w tym:
< zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
< zasiłków pielęgnacyjnych,
< świadczeń pielęgnacyjnych
< jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
< prowadzenie działań w ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz
wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
< przyznawanie oraz wypłata świadczeń wychowawczych (od 01.06.2022r. zadanie jest realizowane jest przez ZUS).
- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
< ustalanie uprawnień i wypłacanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
< w szczególności prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania i ograniczania problemu przemocy w rodzinie,
< realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żywiec na lata 2022-2025;
< prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”
< obsługa administracyjno- techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego;
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
< opracowanie i realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu na lata 2020-2022;
< prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
< współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
< ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
< przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: (stypendia szkolne, zasiłki szkolne),
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny – zadanie przejęte do realizacji od dnia 01.01.2019r.:
< realizacja zasad przyznawania członkom rodziny wielodzietnej „Karty Dużej Rodziny”
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych
< przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne”
< ustalanie prawa do dodatku energetycznego.
Ponadto MOPS w Żywcu realizuje szeroko rozumianą pracę socjalną na rzecz osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna to świadczenie niepieniężne obejmujące szereg działań podejmowanych na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, przejawiających się m.in. we współpracy z PUP w Żywcu w zakresie aktywizacji zawodowej osób korzystających z pomocy społecznej, a także we współpracy z Sądem Rejonowym, Prokuraturą Rejonową w Żywcu, placówkami oświatowymi , PCPR w Żywcu oraz innymi instytucjami;
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu w 2021r realizował następujące programy;
< resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022r., adresowany został do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
Celem programu jest odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze świadczeniem opieki w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Program finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego.
< Program „Opieka 75+” którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub osobami samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.
Program finansowany był ze środków Funduszu Solidarnościowego.
< Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”
W ramach realizacji tego Programu udzielana była pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W 2022 roku kontynuowano realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 w ramach tego programu prowadzona była działalność dwóch „Klubów Seniora+” pod nazwą „Papiernik” - przy ul. Ks. Pr. St. Słonki 31 oraz „Globik” - przy ul. Sporyska 39.
Działalność „Klubów Senior+” skierowana jest do mieszkańców miasta Żywca ( nieaktywnych zawodowo seniorów; kobiet i mężczyzn),którym zaoferowana jest możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach, co daje możliwość pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, stwarza możliwość integracji i aktywizacji społecznej dla seniorów. Działalność Klubów „ Senior+” cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony osób starszych.
Ponadto w 2022 roku kontynuowano realizację zadania w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach o wydawanie zaświadczeń o wysokości średniego przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wydawanie takich zaświadczeń.
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy MOPS w Żywcu realizował zadania określone w „SPECUSTAWIE” o pomocy Obywatelom Ukrainy z dnia 12 marca 2022r. m.in.;
- przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300,00zł przysługującego obywatelom Ukrainy;
Zarządzeniami Burmistrza Miasta Żywca zostały powierzone do realizacji następujące zadania:
- przyznawanie i wypłacanie dodatku węglowego wys. 3000,00zł – ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym”.
- przyznawanie i wypłacanie dodatku osłonowego - ustawa z dnia 19 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym”.
- przyznawanie i wypłacanie dodatku dla gospodarstw domowych – ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.
- przyznawanie i wypłacanie dodatku elektrycznego – ustawa z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu prowadzi współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na ternie miasta Żywca w obszarze pomocy społecznej.