Magazyn

Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (I)".

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) Priorytet: FESL.05.00-Fundusze Europejskie dla rynku pracy Działanie: FESL.05.01-Aktywizacja zawodowa poprzez PUP

Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r.

Cel projektu: Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Żywcu jako bezrobotni, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Grupa docelowa: Osoby bezrobotne, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 (mężczyźni) w szczególności: a) znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:  kobiety  osoby starsze w wieku 50 lat i więcej;  osoby z niepełnosprawnościami;  osoby długotrwale bezrobotne;  osoby o niskich kwalifikacjach. b) osoby młode w wieku 18-29 lat, zwłaszcza: z grupy NEET, samotnie wychowujące dzieci, opuszczające pieczę zastępczą, pochodzenia migranckiego.

Osobą z kategorii NEET jest osoba, która: - nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo); - nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki); - nie szkoli się ( tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Udział wszystkich osób młodych (18-29 lat) w formie wsparcia poprzedzi ocena umiejętności cyfrowych oraz w razie potrzeby uzupełnienie poziomu kompetencji.

Projekt zakłada wsparcie dla wszystkich uczestników w postaci przygotowania lub zaktualizowania IPD i w konsekwencji realizacji pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi formami wsparcia w ramach projektu. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:  przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej;  refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska;  staże;  bony szkoleniowy;  szkolenia z zakresu umiejętności niezbędnych do pracy w sektorze zielonej gospodarki;  bony na zasiedlenie. Wartość projektu: 7 107 417,45 zł w tym UE 6 041 304,83 zł.

Bieżące informacje dot. ww. projektu umieszczane będą na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://zywiec.praca.gov.pl w zakładce Aktualności i zakładce rynek pracy/programy i projekty urzędu. Informacje można również uzyskać u specjalistów ds. programów – tel. 33 475 75 26.