Magazyn

24 marca 2020 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 686/113/VI/2020 w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Konkursu mogą ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin w zakresie przedsięwzięć, polegających na:

działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.
Składane przez gminy wnioski o pomoc muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie oraz rozliczenie nastąpi do 12 października 2020 roku.

Nabór wniosków o pomoc finansową w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku będzie trwał 20 dni od dnia ogłoszenia informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 22 kwietnia 2020 roku.

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentacji na adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2020. O zachowaniu terminu decyduje data nadania wniosku o pomoc (data stempla pocztowego).

Zasady oraz wniosek o pomoc finansową dotyczący udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w Konkursie „Marszałkowski Konkurs Sołecki” w 2020 roku znajdują się na stronie konkursu.

Informacja: slaskie.pl