Wydarzenia

Wójt Gminy Łękawica apeluje do Mieszkańców o należyte utrzymanie swoich nieruchomości poprzez terminowe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych roślinności, w tym systematyczne wykaszanie traw i chwastów oraz usuwanie drzew stanowiących zagrożenie, jak i również przycinanie gałęzi drzew i krzewów wyrastających poza granice nieruchomości.

Nie wykonywanie omawianych zabiegów powoduje degradację gruntów, zachwaszczenie sąsiednich działek i stanowi zagrożenie pożarowe dla znajdujących się w pobliżu budynków mieszkalnych i gospodarczych. Taka sytuacja utrudnia życie właścicielom sąsiednich nieruchomości. Stanowi też stan zachwianej równowagi biologicznej i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Ponadto w wielu przypadkach gałęzie drzew i krzewów wyrastających poza ogrodzenie nieruchomości zawężają pas drogi gminnej, utrudniając, czasem wręcz uniemożliwiając, dojazd do nieruchomości nie tylko ich właścicielom, ale również służbom ratowniczym tj. Straży Pożarnej, Pogotowiu Ratunkowemu i Policji, co może być tragiczne w skutkach dla życia i zdrowia mieszkańców.  Samochody te próbując dotrzeć do danej posesji niejednokrotnie są uszkadzane przez wystające na drogę gałęzie drzew lub krzewów. W takim przypadku właściciele tych nieruchomości będą obciążani ewentualnymi kosztami naprawy tych uszkodzeń.