Wydarzenia

Na sesji Rady Gminy Czernichów w dniu 14.12.2021 roku podjęto uchwałę ustalającą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny w wysokości 32 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wzrost stawki spowodowały czynniki niezależne od gminy, min.:

  • wzrost opłaty środowiskowej;
  • wyższe stawki za przetwarzanie odpadów komunalnych;
  • wzrost cen paliw, energii;
  • konieczność spełnienia wymogów recyklingowych;
  • koszty składowania odpadów.
  • podwyższenie płacy minimalnej;

Rada Gminy Czernichów przyjęła uchwałę dotyczącą ulgi na kompostownik w wysokości 2 zł na osobę miesięcznie. Warto jednak zauważyć, że spośród 5581 osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ponad 55% osób korzysta z ulgi na kompostownik. Pomimo tego ilość oddawanych bioodpadów wzrosła o 21 ton: z 240 ton w roku 2020 do 261 ton w roku 2021.

Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala  gminom maksymalne stawki opłaty dotyczące nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. Jest to kwota 190 zł na rok. W Urzędzie Gminy Czernichów zarejestrowanych jest 1021 domków letniskowych.

 

Dla zobrazowania sytuacji finansowej, przedstawiamy dochody i wydatki w 2021r. na dzień 30 listopada.

                      Nieruchomości zamieszkałe       Domki letniskowe            

Dochody            1.565.243,15 zł                            189.807,02 zł                                  

Wydatki             2.013.564,69 zł                            381.694,36 zł                                  

Suma              - 448.321,54 zł                          - 191.887,34 zł           

 

Jak widać, opłaty za wywóz odpadów nie wystarczyły na pokrycie całych kosztów. Z budżetu Gminy dopłacono kwotę 448.321,54 zł. Również opłaty wnoszone przez właścicieli domków letniskowych nie wystarczają na pokrycie kosztów wywozu odpadów, a prawo zabrania podwyższenia opłat do odpowiedniego poziomu. Oznacza to, że stali mieszkańcy dopłacili do wywozu z domków letniskowych kwotę 191.887,34 zł.

Dodatkowo gmina poniosła w 2021 r. wydatki związane z wywozem odpadów z miejsc publicznych i cmentarzy w kwocie 160.204,45 zł.

 

Zestawienie kosztów związanych z wywozem odpadów.

Tabela
fot. Tabela
Tonaż odpadów w latach 2020/2021:
  • ogółem ilość odpadów za 2020 rok – 1922,83 ton
  • ogółem ilość odpadów za 10 miesięcy 2021 roku – 1865,33 ton

W nadchodzącym roku 2022 koszty odbioru i składowania odpadów przez składowiska wzrosną o około 15%.

Wprowadzenie tak wysokich stawek jest spowodowane zmieniającym się prawem, które powoduje wzrost opłaty środowiskowej, opłaty na składowisku jak również zwiększa koszty firm odbierających odpady. Powoduje to wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami.

Informacja: Czernichów