Wydarzenia

Publikujemy obwieszczenie wójta gminy Lipowa na temat polowań zbiorowych na terenie gminy. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1686 ze zm.) podaje w załączeniu do publicznej wiadomości kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BESKID ŻYWIEC w Lipowej w sezonie 2021/2022.

Ponadto informuje, że zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy Prawo łowieckie, właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Lipowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawce lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Polowanie 3.11.2021 godzina 8.00 Leśnictwo Radziechowy i Morońka