Wydarzenia

16 marca 2022 r. (środa) Urząd Gminy w Lipowej rozpoczyna rejestrację obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022r. 

 Rejestracja dotyczy:

 • obywateli Ukrainy
 • obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka
 • członków rodziny obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka
 • małżonka obywatela Ukrainy nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego.

Rejestracja odbywać będzie się w budynku Urzędu Gminy w Lipowej, I piętro pok. nr 8, codziennie  w dni robocze w godzinach od  8.00 - 14.00

Przed wizytą prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 33 860-15-64 lub 33 860-15-65 w celu omówienia zasad i terminu rejestracji.

UWAGA!!!

Rejestracji podlegają wyłącznie wyżej wymienione osoby, które po 24 lutego 2022 r. przybyły do Polski wyłącznie z terytorium Ukrainy.

Nie podlegają w tym trybie rejestracji osoby, które przybyły do Polski z terytorium innych państw,            np. Słowacji, Węgier, Białorusi.

 Rejestracji podlegają zarówno osoby dorosłe jak i małoletni.

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy Lipowa każda z osób powinna posiadać jedną, aktualną, kolorową fotografię, ukazującą wizerunek twarzy na wprost:

 • Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby
 • Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
 • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
 • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
 • Osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów fotografii może załączyć fotografię niespełniającą tych wymogów.
 • Fotografia osoby do 5. roku życia może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku

WAŻNE:

 • w środę - 16 marca 2022 oraz 23 marca 2022 – w  8.00 - 13.00
 • czwartek - 17 marca 2022 oraz 24 marca 2022 – w 8.00 - 13.00
 • piątek - 18 marca 2022 oraz 25 marca 2022 - godz. 8.00 - 13.00

W siedzibie Urzędu Gminy Lipowa będzie możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022r.  celem dołączenia do wniosku o zarejestrowanie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy osoby powinny posiadać dokument tożsamości, t.j. paszport lub Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (np. prawo jazdy, legitymacja studencka) lub dokument potwierdzający urodzenie (dot. osób poniżej 18 roku życia) – urzędnik potwierdzi tożsamość także na podstawie dokumentu już unieważnionego.

W przypadku braku ww. dokumentów  potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia, składanego pod odpowiedzialnością karną

 Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców od osoby, której wniosek dotyczy.

 Odcisków nie pobiera się :

 • od osoby poniżej 12 roku życia
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców
 • od której pobranie odcisków jest fizycznie niemożliwe.

 W wyniku rejestracji każda osoba uzyska nr PESEL i zostanie wprowadzona do Systemu Rejestrów Państwowych, dzięki czemu będzie mogła korzystać z systemu oświaty, opieki społecznej, systemu ochrony zdrowia, rejestracji w urzędach pracy.

Informujemy, również, że osoby, które nie znają języka polskiego, w dniu składania wniosku o zarejestrowanie pobytu będą mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka ukraińskiego, który będzie pełnił dyżur w siedzibie Urzędu Gminy w niżej podanych dniach i godzinach.

 • środa - 16 marca 2022 – w 9.00 - 13.00
 • czwartek - 17 marca 2022 – w 9.00 - 13.00
 • piątek - 18 marca 2022 – w 9.00 - 13.00
 • poniedziałek 21 marca 2022 - w godz. 9.00 - 13.00
 • wtorek 22 marca 2022 – w godz. 9.00 - 13.00
 • środa - 23 marca 2022 – w 9.00 - 13.00
 • czwartek - 24 marca 2022 – w 9.00 - 13.00
 • piątek - 25 marca 2022 – w 9.00 - 13.00

Zdjęcie: UG Lipowa