Wydarzenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu literackiego „Piykno jest nasa Ziemia Żywiecko”.

Regulamin:

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem „Konkursu” jest Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan.

2. Celem konkursu jest:

• rozwój i pielęgnacja gwary żywieckiej,

• promocja Żywiecczyzny,

• inspirowanie uczniów do intelektualnej pracy twórczej oraz budzenie poczucia dumy z własnej tradycji,

• ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców,

• prezentacja najlepszych prac na płytach CD, stronie internetowej Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, w wydawnictwie książkowym oraz w mediach

II. Uczestnictwo w konkursie

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół Żywiecczyzny (w przedziale wieku 7-19 lat) oraz pozostałych mieszkańców (wiek bez ograniczeń).

2. Prace nadsyłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie nagradzanymi i nie publikowanymi.3. Forma literacka prac konkursowych obejmuje:

• w kategorii poezji - jeden wiersz,

• w kategorii prozy - jedno opowiadanie lub felieton, esej, satyra, humoreska, pogodka (do 2

stron formatu A-4. )

4. W konkursie wezmą udział tylko prace napisane gwarą żywiecką.

5. Każdy z uczestników Konkursu może przedstawić tylko po jednej pracy w każdej z kategorii – w przeciwnym razie prace zostaną odrzucone

6. Jury konkursu ma prawo odrzucenia prac niezgodnych ze Statutem i Deklaracją Programową Związku Podhala

7. Osoby bezpośrednio zaangażowane w prace Komisji konkursowej nie mogą brać udziału w

Konkursie

III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

• dostarczenie wydruku (w ilości 1 egzemplarz)

• dostarczenie tej samej pracy na nośniku elektronicznym (płytka CD) nie publikowanego dotychczas utworu o objętości do 2 stron w formacie A-4, pisanego w postaci „word dokument”, czcionką „Times New Roman”, rozmiar 14 pkt, opatrzonego tylko nazwą konkursu, własnym godłem (znak, logo) i kategorią wiekową,

• w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem (znak, logo) należy podać niezbędne informacje: nazwę konkursu, pełne imię i nazwisko autora pracy, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, klasę, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna i dostarczyć wraz z pracą na podany niżej adres,

• zarówno na egzemplarzu pracy jak i na zaklejonej kopercie z niezbędnymi informacjami o autorze pracy, oprócz godła (znaku, logo) należy podać dodatkowo kategorię wiekową wg punktu III/5 niniejszego regulaminu.

• do przesłanej na konkurs pracy, można według uznania dołączyć słowniczek wyrazów nieznanych i mało znanych.

Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu. Prace nie będą odsyłane pocztą do uczestników Konkursu. Prace należy składać lub nadsyłać do dnia 19 maja 2013 r. z dopiskiem „Konkurs Literacki – VII edycja”, na adres podany w końcowej części niniejszego regulaminu. Mile widziane przesyłanie

prac na adres e-mail organizatora.IV. Wyłanianie laureatów Konkursu

1. Do interpretacji regulaminu Konkursu, oceny prac i przyznawania nagród powołane jest Jury. Jego decyzja jest ostateczna i nieodwołalna.

2. Wiersze i opowiadania będą oceniane pod względem:

• oryginalności ( autorskiego, niepowtarzalnego i wyjątkowego ujęcia tematu Konkursu)

• wartości artystycznych i estetyki tekstu (właściwa gramatyka, rytm, składnia, różnorodność konstrukcji składniowych, ciekawe słownictwo, bogactwo form wypowiedzi),

• wartości językowych i gwarowych,

• zgodności treści prac z tematyką konkursu (za zgodność z tematem uważa się wszelkie prace opisujące piękno krajobrazu, tradycje, zwyczaje na Żywiecczyźnie i związane z Żywiecczyzną).

3. Prace oceniać będzie jury w składzie:

Przewodniczący – Marek Jurasz – Przybędza,

Członek – Małgorzata Brączek–Caputa – Nieledwia,

Członek – Jadwiga Bury – Sól,

Członek – Maria Jończy – Rajcza,

Członek – Maria Malowiec– Kamesznica

Członek – Urszula Kopeć – Rajcza,

Członek – Anna Matuszny – Kamesznica,

Członek – Janina Tlałka – Rajcza Dolna,

Członek – Barbara Węglarz – Milówka,

Członek – Małgorzata Grygny – Ujsoły

Członek – Barbara Musur – Zwardoń

4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu większością punktów do dnia 16 czerwca 2013 r

5. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach literackich (poezja, proza) i w pięciu kategoriach wiekowych:

I – uczniowie szkół podstawowych (7-12 lat):

• uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych (7-9 lat),

• uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych (10-12 lat),

II – młodzież gimnazjalna (13-15 lat), III – młodzież ponad gimnazjalna (16-19 lat),

IV – pozostali – kategoria „dorośli” (20 lat i więcej)

6. W każdej kategorii (literackiej i wiekowej) będą przyznane nagrody rzeczowe lub finansowe za trzy kolejne miejsca oraz mogą być przyznane wyróżnienia.

7. Główną Nagrodą Konkursu w obu kategoriach będzie przyznanie najlepszym twórcom w obu kategoriach – “Złotego Pióra” Prezesa Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.

8. Ostateczny podział nagród należy do decyzji Jury Konkursu.

9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się końcem czerwca 2013 r. O terminie podsumowania wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu.

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgodą opiekunów prawnych uczestnika i uczestników na publikację prac.

2. Wytypowane przez Jury wiersze i opowiadania będą publikowane na łamach wydawnictw (“Podhalanin”, „Gość Niedzielny”), w innych mediach i na stronie internetowej Oddziału Górali Żywieckich ZP oraz Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Grojcowianie” (www.grojcowianie.org) w celu promocji uzdolnionych twórców i przede wszystkim w corocznym wydawnictwie książkowym zawierającym najlepsze nadsyłane na konkurs prace.

3. Dane osobowe wszystkich uczestników, pozyskane dla celów konkursu będą udostępniane w wydawnictwie książkowym. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo do ich prezentacji i publikacji, bez honorarium za prawa autorskie, na stronach internetowych, w mediach i w wydawnictwie książkowym, w celu promocji uzdolnionych twórców.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Prace należy wysyłać na adres:

Marek Jurasz

ul. Cesarka 8

34-381 Przybędza

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem: „Konkurs literacki”

Komisarz konkursu: Marek Jurasz

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: (+48) 783 989 100 (Marek Jurasz)


kl 2013