Wydarzenia

Miasto podało terminy polowań zbiorowych na terenie Gminy Żywiec.

 Żywiec, dzielnica Sporysz, na prawo od ul. Kopernika kierując się w stronę Korbielowa:

  1.   5.11.2023 r. w godz.: 8:00 – 15:00
  2.   2.12.2023 r. w godz.: 8:00 – 15:00
  3.   9.12.2023 r. w godz.: 8:00 – 15:00

Polowania będą prowadzone przez Koło Łowieckie „GROŃ” ul. Przedszkolna 2, 43 – 360 Bystra

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.