Wydarzenia

Zarządu Powiatu Żywieckiego przygotował listę zadań priorytetowych do sfinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Mimo, że wytyczne programu nie gwarantują przyznania całości wnioskowanej kwoty podjęto działania w kierunku uszczegółowienia obszarów inwestycyjnych.

Jako najistotniejsze przyjęto listę zadań drogowych do realizacji na odcinkach dróg powiatowych we wszystkich gminach Żywiecczyzny. Zarząd Powiatu uznał, że nabór w ramach w/w Programu stwarza możliwości pozyskania finansowania na modernizację sieci dróg poprzez przebudowę nawierzchni na odcinkach, gdzie występuje najgorsza sytuacja i zagrożenia związane z bezpieczeństwem użytkowników. W tym celu zarządca dróg powiatowych – Powiatowy Zarząd Dróg wytypował, a Zarząd Powiatu zatwierdził 31 odcinków na ogólną wartość szacunkową ok. 32 milionów złotych. Dodatkowo, przewiduje się zadanie pn.: „Budowa obiektu mostowego nad rzeką Koszarawa w miejscowości Przyborów” na kwotę dofinansowania 5 mln zł.

Drugim obszarem inwestycyjnym wytypowanym przez Zarządu Powiatu są zadania w zakresie budowy i modernizacji obiektów oświatowych. Ze względu na posiadaną dokumentację wraz ze stosownymi pozwoleniami  przyjęto, że do Programu zgłoszone zostaną:

  • Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu,
  • Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
  • Budowa surwiwalowego toru przeszkód przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,
  • Likwidacja barier architektonicznych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce poprzez budowę windy zewnętrznej wraz z podjazdem przy głównym wejściu do szkoły

Łączna wartość zadań oświatowych to blisko 15 mln zł.

Warto podkreślić, że do wszystkich zadań w ramach planowego naboru do Programu Polski Ład samorząd zobowiązany jest pokryć koszt co najmniej 5%  wartości zadania. Planowany termin realizacji zadań określono na okres 2 lat.

Zdjęcie: Dario Film