Wydarzenia

Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 6 267 234,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego podczas realizacji inwestycji takich jak:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec-Lipowa-Buczkowice (ul. Leśnianka) w km od 0+374 do km 1+191 w Żywcu”.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz-Juszczyna-Jeleśnia w km od 0+028 do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy – Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych”.
„Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w rejonach przygranicznych PL-SK” (Ścieżki rowerowe w Ujsołach).
„Drogi łączące Powiat Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T” (drogi Ujsoły).
„Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1475 S Żywiec – Rychwałd w km od 0+400 do km 0+455 w m. Żywiec”.
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Centrum Kształcenia Praktycznego im. J. Piłsudskiego w Żywcu”.
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice o długości 204 m w km od 2+500 do km 2+704 w Gminie Łękawica oraz o długości 228m w km 2+704 do km 2+932 w Gminie Gilowice”.
„Przebudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1406 S Zarzecze – Tresna w km od 5+794 do km 5+990 w miejscowości Tresna”.
„Przebudowa instalacji elektrycznej silnoprądowej, budowa instalacji elektrycznych słaboprądowych – etap II” – Starostwo Powiatowe w Żywcu
„Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Specjalnego Szkolnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu”.
Całkowita wartość w/w inwestycji wynosi 20 580 870,00 zł. Wielkość środków z RFIL wykorzystanych na poszczególne inwestycje, zależeć będzie od zakresu zadań i wyników przetargów.

Zdjęcie: Dario Film