Wydarzenia

W poniedziałek, 20 listopada 2023 roku odbyła się sesja Rady Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas sesji radni zajęli się petycją, która dotyczyła ustanowienia nowej symboliki regionu. Stowarzyszenie „Beskidzki Dom” oraz kika innych organizacji chce, by flaga oraz herb odzwierciedlały całe województwo, dlatego też zawnioskowali o to by do symboliki została dodana małopolska. 

 Radni Sejmiku Województwa Śląskiego odrzucili petycję o zmianę herbu. Jednocześnie radni mają spotkać się z autorami petycji, aby porozmawiać na temat wszystkich zawartych w dokumencie argumentów. Wstępnie spotkanie zaplanowane jest na 12 grudnia br. 

Jak informuje Stowarzyszenie Beskidzki Dom:

Odrzucenie naszej petycji jest jednoznaczne ze złą wolą, brakiem poszanowania naszej historii i dyskryminacją połowy terytorium województwa. Władze województwa śląskiego odmawiają nam wszystkiego: podmiotowości, własnej historii i tradycji, a nawet zwykłych turystycznych brązowych tablic, które informują o granicach ziem historycznych. Władze województwa za nic mają nasz patriotyzm i przywiązanie do małopolskiej historii!

Za odrzuceniem petycji głosowało 24 radnych, przeciwko było dziewięciu, wstrzymało się siedmiu. 

W uzasadnieniu podano m.in. że wybrany projekt:
1) Zachowuje tradycję prostoty herbu.
Tymczasem w tradycji wojewódzkiej samorządowej oraz obecnej praktyce mamy herby, które przez złożoność nawiązują do zróżnicowanych tradycji historycznych. Przykładem jest herb woj. podkarpackiego, który zawiera elementy heraldyczne dawnych ziem: ruskiej, bełskiej i miasta Rzeszowa, które złożyły się na obecny obszar województwa.
2) Nawiązuje do nazwy województwa, którego nazwa brzmi „śląskie”.
Jest to absurdalny argument, gdyż najpierw bezpodstawnie i niezgodnie ze stanem faktycznym nazwano województwo śląskim, a potem z tego wyciągnięto fałszywą przesłankę, by poprzez narzucenie wyłącznie śląskiej formy herbu dodatkowo rugować dziedzictwo historyczne i kulturowe małopolskiej połowy województwa.
3) Wzięto pod uwagę fakt, że biały orzeł na czerwonym polu pojawił się w heraldyce woj. małopolskiego czy innych województw.
Jest to kolejny absurdalny argument, gdyż złotego orła śląskiego ma woj. opolskie, które również położone jest na Górnym Śląsku.
Wszystkie te działania mogą świadczyć o przyjętym założeniu celowego rugowania symboliki małopolskiej w nowo powstałym województwie. Jest to (obok nazwy) jeden z jego grzechów pierworodnych. Rządzący województwem śląskim od samego początku wysłali sygnał, świadczący o tym, że będą lekceważyć dziedzictwo kulturowe niemal połowy jego obszaru. Nie chcemy wnikać, dlaczego tak się stało i oskarżać jednych o celowe zawłaszczanie kultury regionu jedynie przez śląskość, a innych o bierność i słabość w tej materii. Dziś czas naprawić to, co zostało wówczas zniszczone. Inaczej, województwo to, w takim kształcie, z taką nazwą i taką symboliką heraldyczną nigdy nie będzie domem dla wszystkich jego mieszkańców. Granice i nazwa województwa są w kompetencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejmik województwa ma jednak możliwość zmienić herb i choć w niewielkiej części zrekompensować mieszkańcom Zagłębia, Ziemi Częstochowskiej czy Żywiecczyzny ponad 20 lat degradacji tożsamości kulturowej i regionalnej, zakorzenionej w wiekach historii.
Co więcej, w publikowanym przez Sejmik Województwa Śląskiego uzasadnieniu do uchwalonych 11 czerwca 2001 r. barw i herbu województwa, czytamy:
„Podobnie jak województwo katowickie z lat 1950-1975, funkcjonujące współcześnie województwo śląskie na wschodzie i północy obejmuje swoimi granicami znaczne obszary, które do historycznego Śląska nigdy nie należały. Ponad to weszły doń pewne fragmenty ziem związanych z dziedzinami książąt śląskich, ale już w XV wieku ich łączność z księstwami śląskimi została zerwana. Te fakty nie mogą pozostać bez konsekwencji dla projektowania nowego herbu samorządowego województwa śląskiego - bo też nie można było nie respektować sześciowiekowej tradycji obszarów stanowiących dzisiaj tereny powiatów: żywieckiego, będzińskiego, zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego i kłobuckiego, po części też powiatu bielskiego oraz spore okolice Dąbrowy Górniczej i Jaworzna.”
Tymczasem przyjęte uchwałami I/36/5/2001 i I/36/6/2001 barwy i herb województwa stoją w bezpośredniej sprzeczności z wprowadzającym do nich uzasadnieniem.
Żądamy wprowadzenia zmian herbu i barw województw, a zarazem domagamy się od radnych Sejmiku Województwa Śląskiego zmiany uchwał nr I/36/5/2001 i I/36/6/2001 z dnia 11 czerwca 2001 roku.
Brak pozytywnego rozpatrzenia tej petycji będziemy odczytywać jako kontynuację dyskryminacji, co jest bezpośrednim zaprzeczeniem wartości na których zbudowana jest Unia Europejska i na jakich to województwo jest rzekomo budowane tj. wielokulturowości i wzajemnego szacunku, bez względu na różnice historyczne, narodowościowe i tożsamościowe.