Wydarzenia
29 września 2021 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzednie sesji omówiona została tematyka związana z planem zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, ścieżek spacerowych na terenie gminy Węgierska Górka w sezonie 2021/2022.
Następnie przedstawiono informacje o realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku.
W czasie sesji zatwierdzono uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027 oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 r.
Radni zatwierdzili uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka – budynków, budowli i gruntów w 2022 roku.
Podjęto także uchwały w sprawie:
• podatku od środków transportowych w 2022 roku,
• uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Węgierska Górka”,
• wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości „U Juraszków” i „Górka”.
Radni zatwierdzili uchwałę zmieniającą zapisy dotychczasowo obowiązującej Uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Rada Gminy Węgierska Górka wyraziła zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 725/2 o pow. 0,0175 ha położonej w Węgierskiej Górce oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 9057/1 o pow. 0,3639 ha położonej w Ciścu.
Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Ostatnia część poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.
Wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu sesji Rady Gminy zostały zamieszczone na stronie bip.wegierska-gorka.pl.