Wydarzenia

Następnie zatwierdzono uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2031 oraz uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy w roku 2021.

Planowane dochody ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą 89 569 034,20 zł, zaś wydatki: 88 964 887,19 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 604 147,01 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek. Planowane przychody wynoszą 5 198 531,99 zł, rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą: 5 802 679,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zachowana jest zasada zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2031 i uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na rok 2022. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwości oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. Prognoza ta przedstawia sytuację finansową Gminy Węgierska Górka w perspektywie najbliższych 10 lat, możliwości wykonywania zadań bieżących gminy, planowania inwestycji oraz zdolności do obsługi zobowiązań.  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgierska Górka na lata 2022-2031 została skonstruowana realnie z zachowaniem zasad ostrożności w odniesieniu do planowanych dochodów, wydatków, możliwości finansowych realizacji przedsięwzięć oraz obsługi długu w prognozowanym okresie z uwzględnieniem założeń makroekonomicznych. Sytuacja Gminy Węgierska Górka jest stabilna.

Podczas sesji zatwierdzono uchwałę w spawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Podjęto uchwałę dotyczącą planu pracy Rady Gminy Węgierska Górka na rok 2022. Prezentuje się on następująco:

 • I kwartał:

- stan bezpieczeństwa publicznego na ternie gminy,

- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,

- omówienie zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na rok 2022,

- sprawy bieżące.

 • II kwartał:

- sport, turystyka, współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy,

- przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 i udzielenie wójtowi absolutorium,

- sprawy bieżące.

 • III kwartał:

- informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2022 r. i stan realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na rok 2022,

- stan obiektów placówek oświatowych i kultury na terenie gminy,

- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022/2023,

- uchwalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2023 rok,

- sprawy bieżące.

 • IV kwartał:

- uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok,

- zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy, stałych komisji Rady i komisji rewizyjnej na 2023 rok,

- sprawy bieżące.

Następnie w czasie sesji Radni zatwierdzili plany pracy stałych komisji Rady Gminy Węgierska Górka na 2022 rok.

Wśród zadań Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska znajdą się między innymi tematy takie jak:

 • analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 oraz wypracowanie nowego systemu gospodarowania odpadami wraz z nowelizacją Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Węgierska Górka,
 • sytuacja mieszkańców gminy w kontekście budowy drogi ekspresowej,
 • stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,
 • stan rzek i potoków na terenie gminy,
 • wycinka i dosadzanie drzew na terenie gminy,
 • odbiór azbestu,
 • analiza istniejących programów i możliwości uzyskania dotacji na systemy korzystania z energii odnawialnej,
 • zimowe utrzymanie dróg.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej w planie pracy na rok 2022 ma posiedzenia z a zakresu tematyki:

 • działalność Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka,
 • działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • analiza działalności klubów sportowych działających na terenie gminy Węgierska Górka,
 • analiza sytuacji zdrowia na podstawie działających na terenie gminy punktów podstawowej opieki zdrowotnej,
 • funkcjonowanie oświaty w gminie – potrzeby inwestycyjne i remontowe, stan bezpieczeństwa,
 • omówienie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji oraz zapewnienia opieki dzieciom w wieku przedszkolnym w okresie wakacji,
 • stan techniczny lokalnych placów zabaw oraz miejsc pamięci narodowej oraz zabytków,
 • współpraca i działalność organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie gminy Węgierska Górka,
 • analiza sytuacji osób niepełnosprawnych.

W czasie sesji zatwierdzono także uchwałę w spawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022. Tematyką posiedzeń będzie między innymi:

 • analiza kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
 • analiza przyznanych ulg, odroczeń i umorzeń z tytułu podatków od nieruchomości oraz odpadami komunalnymi za 2021 rok,
 • analiza i opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
 • kontrola w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi gminy.

Podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok.

Każda z komisji oprócz swojego zakresu prac, na bieżąco opiniuje i rozpatruje sprawy przekazane jej przez Radę Gminy, współdziała wójtem i administracją samorządową w zakresie spraw, do których została powołana, występuje z inicjatywą uchwałodawczą.

Kolejną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Węgierska Górka. Gmina jako organizator publicznego transportu zbiorowego organizuje gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie przemieszczania się na terenie gminy. Uchwała określa sieć komunikacyjną, która będzie się składać z następujących linii:

 • Cięcina Leśniczówka – Węgierska Górka 2,
 • Cięcina Gronie (kościół) – Żabnica Kamienna.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ostatnia część sesji poświęcona była interpelacjom i zapytaniom, dotyczyła między innymi takich tematów jak: dzienny dom seniora, program „Czysta energia”, sieć kanalizacyjna, akcja odśnieżania