Wydarzenia

Wójt Gminy Świnna informuje  o możliwości składania wniosków przez osoby fizyczne o dofinansowanie na zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świnna w 2024 roku.

        Dofinansowanie obejmować będzie koszty związane ze zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem, azbestu i wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych do I stopnia pilności usunięcia.  Wysokość   dofinansowania może wynosić 100% kosztów kwalifikowanych, ale zależeć będzie od wielkości przyznanego Gminie dofinansowania. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

       Wykonawcą w/w zadania na terenie gminy będzie firma wybrana przez Gminę Świnna zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, dokonująca inwestycji u Wnioskodawcy(mieszkańca), zgodnie z zasadami Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świnna i Regulaminu dofinansowania zadania polegającego na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świnna w 2024r.

       W celu usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej  posesji należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Świnna w terminie do 30 kwietnia 2024r.

       Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.swinna.pl w zakładce  odpady oraz w tut. Urzędzie Gminy (pokój nr 16). Do wniosku należy załączyć dokumentację fotograficzną posiadanego azbestu tj. zdjęcia (wersja elektroniczna) nieruchomości, z której planowana jest zbiórka azbestu).  Zdjęcia powinny pozwalać na wizualną identyfikację obiektu lub miejsca składowania w terenie.

Zdjęcia należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści maila należy wpisać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.

          Po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Świnna złożonych wniosków przez osoby fizyczne, Gmina Świnna złoży wniosek o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu pozyskania dofinansowania na ten cel.

W przypadku otrzymania dofinansowania, Gmina przystąpi do realizacji zadania.

          Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania, prac związanych z usuwaniem azbestu, rodzaju wymaganych dokumentów oraz zakres obowiązków stron można uzyskać:

  • na stronie internetowej www swinna.pl w zakładce odpady
  • w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Świnna ul. Wspólna 13, pokój nr 16

 tel. 33 8638 023 w godz. urzędowania.