Wydarzenia

Gmina Gilowice realizuje obecnie projekt pod nazwą: „Termomodernizacja budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach”.

Przedmiotem tego projektu jest kompleksowa termomodernizacja jednego z największych budynków, znajdujących się na terenie gminy (Zespół Szkół przy ul. Siedlakówka 37 w Gilowicach), obejmująca przede wszystkim:

  • wykonanie nowych warstw izolacji przegród – ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropów i połaci dachowych,

  • wymianę starych, zdegradowanych elementów stolarki okiennej i drzwiowej na elementy nowe, charakteryzujące się korzystnymi parametrami w zakresie współczynnika przenikania ciepła,

  • modernizację instalacji C.O. i c.w.u. budynku, a także wyposażenie tego obiektu w elementy umożliwiające zaopatrzenie energetyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (montaż na budynku instalacji solarnej i fotowoltaicznej).

Istotnym elementem projektu jest uzyskanie warunków, w których możliwe będzie zaprzestanie eksploatacji starej, nieefektywnej i degradującej środowisko kotłowni na paliwo stałe, na rzecz energetycznego zaopatrzenia przedmiotowego budynku zgodnie ze współczesnymi, przyjaznymi środowisku naturalnemu standardami.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi osiągnięcie szeregu efektów, jakimi są głównie: zaprzestanie degradowania środowiska naturalnego gminy, w związku z eksploatacją dużego obiektu, zaopatrywanego energetycznie w archaiczny sposób, ograniczenie kosztów, związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Gilowicach, zwiększenie komfortu wykorzystywania tego obiektu przez jego użytkowników, a także poprawę walorów estetycznych Gminy.

Umowę o udzielenie dofinansowania do kosztów, związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji władze Gminy Gilowice podpisały z Samorządem Województwa Śląskiego w dniu 27 lutego 2020 r., a rzeczową realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w dniu 18 września 2020 r.

Łączna kwota wydatków, związanych z realizacją przedsięwzięcia określona we wniosku o dofinansowanie to: 7.090.528,76 PLN, w tym koszty kwalifikowane w kwocie: 5.907.211,28 PLN, a uzyskane dofinansowanie to: 5.021.129,59 PLN.

Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane na 31.12.2021 r.

Projekt jest objęty współfinansowaniem środkami

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014 – 2020,

Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”,

Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”,

Poddziałanie 4.3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT”.