Wydarzenia

Gmina Ujsoły ogłosiła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 2382/2, 2395.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.)

WÓJT GMINY UJSOŁY

Ogłasza I  przetarg  ustny  nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości  oznaczonych  jako działki nr 2382/2, 2395, 2490, stanowiące  własność Gminy Ujsoły.

WÓJT GMINY UJSOŁY

uprzejmie informuje, że w dniu 20.04.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły został  wywieszony na okres 30 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego obejmujący przedmiotowe działki  położone  we wsi Ujsoły, gmina Ujsoły.

LP

Położenie nierucho-mości

Opis nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia  w  ha

Nr Księgi wieczystej

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

Forma zbycia

1

Ujsoły

działka

zabudowana

budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym

2382/2

0.1028 ha

KW nr BB1Z/00024904/9

u.MN.8

u.KDL.2

123 000,00 zł
brutto z podatkiem VAT

 

Własność

2

Ujsoły

działka

budowlana

niezabudowana

2395

0.0740 ha

KW nr BB1Z/00024904/9

u.MN.8

54 612,00 zł
brutto z podatkiem VAT

 

Własność

3

Ujsoły

działka

budowlana

niezabudowana

2490

0.0965 ha

KW nr BB1Z/00024904/9

u.MN.8

71 217,00 zł
brutto z podatkiem VAT

 

Własność

Przetarg  ww. działek  odbędzie  się w dniu 20.05.2022  r. w pokoju  nr  4  Urzędu Gminy Ujsoły przy ul. Gminnej 1.

Dla działki nr 2382/2 o godz. 800.                Dla działki nr 2395 o godz. 900.                      Dla działki nr 2490 o godz. 1000.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 17.05.2022 r. na konto Urzędu Gminy Ujsoły  nr B.S. Ujsoły 29812510180000022820000100.

(lub w kasie Urzędu Gminy Ujsoły pokój  nr 8 ).

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ujsoły oraz opublikowano na stronie internetowej www.ujsoly.com.pl.oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (33) 8647350 wew. 36 lub w pokoju  nr  11 Urzędu Gminy Ujsoły.