Wydarzenia

Biorąc pod uwagę głosy zaniepokojonych przedstawicieli gmin, przez które przebiega DW948, ich mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, placówek zdrowia, a także przedstawicieli elektrowni, przystąpiono do ponownej analizy wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót.

W dniu dzisiejszym (tj. 28 lipca br.) do tut. urzędu wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, adresowane na Wójta Gminy Czernichów, gdzie odniesiono się do wszelkich zgłaszanych wątpliwości związanych z przebudową drogi wojewódzkiej DW948 na terenie Gminy Czernichów i poinformowano:

„Biorąc pod uwagę głosy zaniepokojonych przedstawicieli gmin, przez które przebiega DW948, ich mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, placówek zdrowia, a także przedstawicieli elektrowni, przystąpiono do ponownej analizy wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót. Wychodząc naprzeciw niepokojom, podjęto działania, w kierunku ograniczenia do minimum konieczności wprowadzenia całkowitych zamknięć na czas przebudowy, szczególnie w Międzybrodziu Bialskim w rejonie potoku Żarnówka Mała. Ze względu na występujący tam skomplikowany układ drogowy, zachodzi konieczność poczynienia szeregu uzgodnień m.in. z Wodami Polskimi. Brak dostępnego terenu był powodem braku mostu objazdowego w tym miejscu. Decyzje o umożliwieniu przejazdu, bądź też jego braku zostaną przekazanie po ostatecznych uzgodnieniach.

Informujemy jednocześnie, iż w wyniku przeprowadzonych rozmów z wykonawcą robót budowlanych, uzgodniono zmiany w harmonogramie robót, w wyniku których do końca czerwca 2022 nie przewiduje się zamknięcia przejazdu przez most nad potokiem Żarnówka Mała.

(…) Wyjaśniamy, iż realizacja tak dużej inwestycji drogowej wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Stoimy jednak wobec dylematu: jak wykonać konieczną przebudowę drogi unikając uaktywnienia się osuwisk z zachowaniem jednocześnie jej przejezdności.

Korzystając jednakże z najlepszej wiedzy, jak również z dotychczasowych doświadczeń, dołożymy wszelkich starań, aby te uciążliwości były dla mieszkańców odczuwalne w jak najmniejszym stopniu.”

Całość pisma w załączniku.

W dalszym ciągu trwają negocjacje ws. zapasowej przeprawy w Żarnówce Małej, uzupełnienia chodników na pominiętych odcinkach i uwzględnienia ścieżek rowerowych w trakcie trwania robót.

Wójt Gminy Czernichów

Zdjęcie: UG Czernichów