Biznes

Gmina Gilowice rozpoczyna realizację kolejnego etapu priorytetowego projektu dla  samorządu z zakresu: Efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej tj. Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii - instalacja fotowoltaiczna.

Jak informuje Wójt Gminy Gilowice: Działając w imieniu Gminy Gilowice w dniu 19 stycznia 2022 r.  podpisałem umowę z Wykonawcą - GENNER Sp z.o.o. ( z siedzibą ul. Grudniowa 44, 26 - 600 Radom) wybranym jako oferta najkorzystniejsza      w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawą PZP, na zadanie:TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO - ZESPOŁU SZKÓŁ W GILOWICACH - INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - Instalacja Fotowoltaiczna, w ramach projektu "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ       W GILOWICACH", którego realizacja objęta jest dofinansowaniem  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej:
IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:

4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania:

4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii                  
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

W ramach zadania planowane są do wykonania 2 instalacje fotowoltaiczne na potrzeby budynku Zespołu Szkół w Gilowicach. Jedna na potrzeby energetycznego zaopatrzenia części dydaktycznej, a druga na potrzeby energetycznego zaopatrzenia zaplecza kuchennego.                              
Łączna moc instalacji wynosi: 70 kWp.

      Planowany termin zakończenia zadania: 20 marca 2022 r.

      Wartość umowy brutto:  301 300,00 ( słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta złotych 00/100

      Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 85 % Kosztów Kwalifikowalnych.

               Koordynatorem Projektu ze strony Zamawiającego - Gminy Gilowice jest Agnieszka Cygoń - inspektor Urzędu Gminy Gilowice,
a funkcję Inspektora Nadzoru nad realizacją robót będzie pełnił  Pan Jarosław Ficek.

                Kolejnym etapem w ramach projektu będzie wykonanie instalacji solarnej,  modernizacja instalacji CO oraz wymiana kotłowni.  Etap ten jest obecnie w fazie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przygotowywania dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.