Biznes

29 września 2023 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.

Następnie omówiona została tematyka związana z planem zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, ścieżek spacerowych na terenie gminy Węgierska Górka w sezonie 2023/2024.

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 oraz w budżecie Gminy Węgierska Górka na rok 2023. Dochody ogółem zwiększono o 4 407052,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 464 27177 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 57 224,90 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o 92 947,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 483 035,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 575 983,00 zł. Budżet Gminy po zmianach prezentuje się następująco:  dochody - 107 956 466,40 zł, wydatki - 130 755 659,80 zł.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. ,,Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, etap I - budowa hali z infrastrukturą" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zatwierdzono uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 92 686,10 zł dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania pn. ,,Remont przepustów poprzecznych przez drogę powiatową nr 1434 S w Żabnicy w km 4+329 do km 4+388".

Rada Gminy Węgierska Górka uchwaliła udzielenie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie dotacji celowej w wysokości 1 000 000,00 zł w roku 2024, na wykonanie zadania pn.: ,,Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zatwierdzono także uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr lV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Radni opowiedzieli się także za przyjęciem "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2023-2027". Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2023-2027 uwzględnia zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej Spółki Beskid-Ekosystem oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy. Opracowany plan jest zgodny z ,,Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Węgierska Górka na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025" oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgierska Górka przyjętym uchwałą nr XXII/170/2001 z dnia 4 września 2001 roku oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości wchodzących w skład Gminy.

Wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/1 75/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka.

Rada Gminy Węgierska Górka wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 800/18 o pow. 0,0135 ha, położonej w Cięcinie, powstałej z podziału działki nr 800/1, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą nr BB1 Z/OO1 66990/5 - działka została zajęta pod drogę gminną.

Na zakończenie Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Ostatnia część sesji poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.