Wydarzenia

30 czerwca 2021 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu podczas uroczystej zmiany służby odbyło się wręczenie decyzji o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe.

Z dniem 1 lipca 2021 roku Komendant Powiatowy PSP w Żywcu mianował mł. bryg. Adama Chudego na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu oraz kpt. Rafała Cebrata na Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Pan mł. bryg. Adam Chudy po ukończeniu, w roku 1999, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu, gdzie został mianowany na stanowisko starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żywcu. W trakcie służby awansował na kolejne stanowiska, dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, dowódcy zmiany, a z dniem 1 lutego 2020 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Żywcu. W trakcie służby sukcesywnie podnosił kwalifikacje zawodowe – ukończył studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Jest oficerem, którego służba jest wysoko oceniana nie tylko przez przełożonych ale i podwładnych. Uczestniczył w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym w akcjach przeciwpowodziowych oraz innych związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. Jest to doświadczony funkcjonariusz z wieloletnim stażem oraz wysokimi kwalifikacjami. W codziennej służbie wyróżnia się sumiennością i zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Pan kpt. Rafał Cebrat po ukończeniu, w roku 2010, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie został skierowany do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Żywcu, gdzie został mianowany na stanowisko starszego ratownika w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żywcu. W trakcie służby awansował na stanowisko dyżurnego operacyjnego Powiatowego Stanowiska Kierowania w Żywcu. W  2014 roku został przeniesiony do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  na stanowisko dowódcy zastępu. W 2015 roku awansował na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany, a z dniem 1 lutego 2020 roku został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany. W trakcie służby sukcesywnie podnosił kwalifikacje zawodowe – ukończył studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Obecnie jest instruktorem ogniowym, który zajmuje się szkoleniem strażaków  w województwie śląskim z zakresu pożarów wewnętrznych. Jest oficerem, którego służba jest wysoko oceniana nie tylko przez przełożonych ale i podwładnych.  Uczestniczył w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a także powodziowych oraz innych związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych. Jest to doświadczony funkcjonariusz z wieloletnim stażem oraz wysokimi kwalifikacjami. W codziennej służbie wyróżnia się sumiennością i zaangażowaniem w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

Podczas uroczystości zostały również wręczone decyzje o mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe:

  • kapitanowi Dariuszowi Wiewióra – na stanowisko Dowódcy Zmiany,
  • młodszemu kapitanowi Tomaszowi Kołodziej – na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego,
  • młodszemu aspirantowi Szymonowi Barglik – na stanowisko Inspektora Sekcji Kwatermistrzowsko-Technicznej.

Nowym awansowanym życzymy samych sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

Sporządził: mł. kpt. Tomasz Kołodziej