Wakacje w żywieckiej bibliotece

Wakacje w żywieckiej bibliotece

Oddział dla Dzieci ŻBS organizuje bajeczne zajęcia w ramach tegorocznych wakacyjnych przygód z książką i biblioteką.

Regulamin zajęć bibliotecznych w reżimie sanitarnym Covid-19

Uczestnicy zajęć:
- są zdrowi w dniu rozpoczęcia zajęć, co poświadczają rodzice/opiekunowie prawni dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

- nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.

- są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny (dezynfekowanie dłoni przy wejściu do biblioteki, a także w czasie zajęć oraz zachowanie dystansu)

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników zajęć:
- Udostępniają organizatorowi numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.

- Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).

- Osoby odprowadzające dziecko do obiektu Żywieckiej Biblioteki Samorządowej są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

- Zobowiązują się do zapewnienia dziecku maseczki/części garderoby zakrywającej nos i usta (w trakcie zajęć uczestnicy nie muszą przebywać w maseczkach, ale w chwili opuszczenie sali są zobowiązani do jej założenia)

- Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w zajęciach, podobnie jeżeli u dziecka występuje alergia na różne czynniki (np. pokarmy, farby, kleje itp.).

Żywiecka Biblioteka Samorządowa:
- zapewnia dostęp do środków dezynfekujących

- blaty/krzesła dezynfekowane są po każdych zajęciach, a sale wietrzone

- grupa uczestników zajęć nie przekracza 12 osób, każda z nich ma zapewniony oddzielny stolik oraz pakiet materiałów do wykonywania prac plastycznych/technicznych. Uczestnicy zobowiązani są do pracy tylko z przygotowanymi i opisanymi materiałami, pozostałe wydaje bibliotekarz.

- zapewnia słodki poczęstunek oraz napoje w jednorazowych opakowaniach – przygotowane indywidualnie dla każdego uczestnika.


Drukuj   E-mail