Magazyn

Jedynym warunkiem przynależ­ności do AA jest pragnienie za­przestania picia”.

            Jeśli przyjdziesz na pierwszy mityng AA w Twoim życiu to, prowadzący mityng zapyta: czy jesteś po raz pierwszy i czy chcesz przestać pić, jeśli odpowiesz twierdzącotak” to od tej chwili jesteś członkiem Wspól­noty Anonimowych Alkoholików i każdy mityng AA gdziekolwiek by nie był jest dla Ciebie dostępny – masz prawo w nim uczestniczyć.

            Mitem jest twierdzenie, że AA zmu­sza przychodzących na mityng do publicz­nego przyznania się do alko­holizmu. Możesz nazywać siebie, jak się Tobie podoba. Większość decyduje się, aby mówić o sobie jako o alkoho­likach, jed­nak nie wszyscy. Uczestnikami mityngu są również ludzie, którzy mówią o sobie człon­kowie AA, a nie alkoholicy, inni mó­wią o sobie jako ludzie z problemem alkoholowym lub jakimś terminem związanym z alkoholem.

W żadnej grupie AA nie prowadzi się żadnych list obecności ani kartotek, nikt nie będzie potwierdzał Twojej obec­ności. Nie musisz ujawniać niczego na swój temat. Nikt nie będzie Cię zatrzymy­wał i nachodził, jeśli zechcesz zrezy­gnować z uczestnictwa w mityngach AA.

KIM SĄ ANONIMOWI AL­KOHOLICY ?

Wspólnota Anonimowych Alkoholików otworzyła nową erę samopomocy dzięki Programowi Dwunastu Kroków i przez wielu uznawana jest za jeden z fenomenów XX wieku.

Podstawowe informacje na temat Wspólnoty zawiera Preambuła AA:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i innym pomagać w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne, dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, partią, organizacją lub instytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemiki; nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Naszym najważniejszym celem jest pozostawać trzeźwym i pomagać innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości”.

A więc jest to luźna, niezorganizowana grupa ludzi, nieposiadająca żadnego zwierzchnictwa, żadnych reguł i praw. Nie ma wśród nich żadnego tera­peuty, pracownika socjalnego – chyba, że sami są uzależnieni od alkoholu. Jedynym celem grupy jest pomagać sobie nawzajem, aby trwać w trzeź­wości, czyniąc to w sposób prosty, nieskompli­kowany. Grupa nie pozwala nikomu wtrącać się w swoje sprawy, nie przyj­muje pieniędzy z zewnątrz. Jedynym strażnikiem utrzymującym przy życiu grupę jest Dwanaście Tradycji.

ANONIMOWOŚĆ W AA

Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.”

/Tradycja Dwunasta/

Jak rozumieją anonimowość na płaszczyźnie grupy Anonimowi Alkoholicy?

            „Możemy używać imion wewnątrz grupy. Równocześnie szanujemy prawo innych uczestników wspólnoty do zachowania swojej własnej anonimowości, tak jak sobie tego życzą i tak ściśle jak sobie tego życzą. Nie powtarzamy niczyich osobistych wypowiedzi z mityngów AA. Słowo „anonimowi” w naszej nazwie jest obietnicą zachowania tajemnicy. Poza tym, jedyną historią zdrowienia, jaką możemy się naprawdę podzielić jest nasza własna. W naszych osobistych relacjach z niealkoholikami - i z tymi, którzy jak sądzimy mogą mieć problem z alkoholem - wolno nam powiedzieć, że jesteśmy zdrowiejącymi alkoholikami (nie rozgłaszając imion innych uczestników AA). Nikt, kto uczestniczy w mitingu AA nie ma prawa ujawniać na zewnątrz niczego na Twój temat, nie ma prawa naruszyć Twojej anonimowo­ści.”

Celem wszystkich mityngów AA, jak stwierdza Preambuła, jest: „dzielenie się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu”. Na tym spotkaniu każdy, kto ma jakiś problem osobisty może o nim powie­dzieć inni mogą się podzielić swoimi doświad­czeniami na temat opowie­dzianego pro­blemu lub podobnej sytuacji. Uczestnicy mityngu dzielą się również z innymi radościami i osiągnięciami.

            W tym celu grupy AA mają zarówno mityngi otwarte jak i mityngi zamknięte. Zamknięte mityngi są tylko dla członków AA lub dla tych, którzy mają problem z alkoholem i mają „pragnienie zaprzestania picia”. Otwarte mityngi są dostępne dla każdego zainteresowanego programem zdrowienia z alkoholizmu Anonimowych Alkoholików.

            W obu typach mityngów prowadzący AA może poprosić, aby uczestnicy ograniczyli swoje wypowiedzi do spraw dotyczących zdrowienia z alkoholizmu. Otwarte czy zamknięte mityngi grup AA są prowadzone przez uczestników AA, którzy decydują o przebiegu swoich mityngów.

PROGRAM ZDROWIENIA

Proponowany przez Wspólnotę AA program zdrowienia jest wyłożony w „Dwunastu Krokach”. Powierzchowne zapoznanie się z treścią „Dwunastu Kroków” może nasunąć niektórym osobom podejrzenie, że są o­ne podstępnie wciągane do jakiejś organizacji czy sekty religijnej. Tak mogą myśleć jedynie ci, którzy nie dostrzegli, że od uczestników Wspólnoty nie jest wymagana akceptacja jakiejś jednolitej koncepcji Boga („Siły Większej od nas samych”). Po bliższym przyjrzeniu się łatwo zauważyć, że każdy może dokonać wyboru Boga „jakkolwiek Go pojmuje” i nikt spośród pozostałych uczestników Wspólnoty nie ma prawa niczego w tej kwestii narzucić.

Jeden ze współzałożycieli AA - Bill W. wyjaśnił tę kwestię pisząc m.in.: „ateistom i agnostykom powiedz dobitnie, że nie muszą przyjmować naszego pojmowania Boga. Niech zamiast Boga przyjmą jakąś sensowną, własną prawdę. Najważniejsze, aby o­ni wszyscy uwierzyli, że istnieje jakakolwiek siła większa od nich samych”.

Bliższe i bardziej szczegółowe zaznajomienie się z Programem Dwunastu Kroków, znajomość literatury z nim związanej, a szczególnie osobisty udział w otwartych bądź zamkniętych spotkaniach (mityngach) grup AA, pozwalają stwierdzić, że proponowany program dostępny jest praktycznie dla każdego alkoholika, bez względu na jego wiek, wykształcenie, status społeczny czy wyznawaną religię. Program ułatwia uzyskanie wglądu w istotę uzależnienia oraz w samego siebie, umożliwia analizę swoich kontaktów interpersonalnych, wspiera w poznawaniu i wzbogacaniu potencjalnych możliwości własnego rozwoju oraz daje wskazówki, w jaki sposób można osiągnąć trzeźwość. Trzeźwość rozumiana jest w AA znacznie szerzej niż sama abstynencja, ponieważ obejmuje o­na również zmieniony sposób myślenia, odczuwania siebie i innych oraz dojrzałe, a więc „trzeźwe” funkcjonowanie w życiu.

Cele sformułowane w „Dwunastu Krokach” realizowane są przez poszczególnych członków grup w sposób indywidualny i często odmienny, a „Kroki” proponują jedynie kolejność przeprowadzania analizy własnych doświadczeń i dokonywania zmian w życiu.

SPIS ADRESOWY GRUP ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W ŻYWCU i OKOLICY[1]

 

1.            ń

Żywiec               – Zabłocie

 

Salka katechetyczna przy Kościele Św. Floriana

poniedziałek

godz. 17:00

2.             

Korbielów

 

Salka katechetyczna Dominikanów

poniedziałek

godz. 18:00

3.             

Żywiec                       – Sporysz
 

Salka katechetyczna przy Kościele Chrystusa Króla w Sporyszu

wtorek

godz. 19:00

 

4.             

Żywiec

 

Klub Krokus

ul. Powstańców śląskich 27

środa

godz. 17:00

5.             

Węgierska Górka

Kościół Przemienia Pańskiego

czwartek

     godz. 17:30

6.             

Leśna k/Żywca

Salka katechetyczna przy Św. M. Archanioła

czwartek

godz. 18:00

7.             

Żywiec

Klub Krokus

ul. Powstańców Śląskich 27

piątek

godz. 19:00

8.             

Radziechowy

Salka katechetyczna przy Kościele św. Marcina

sobota

godz. 18:00

9.             

Rajcza

Salka katechetyczna przy Kościele

sobota

godz. 18:00

10.           

Cisiec

Klub Abstynenta przy Kościele

niedziela

godz. 16:00

11.           

Łękawica

ul. Wspólna 24a

niedziela

godz. 18:00

                 

 

 

[1] Uwaga: spis został sporządzony i dostosowany do potrzeb Komisji r.p.a. w Żywcu.