Oferty sponsorowane

Kolejny sezon turystyczny zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji Rabkoland przygotował konkurs dla uczniów i przedszkolaków. Można w nim wygrać odwiedziny dla całej klasy w rabczańskim parku rozrywki. Co należy zrobić? Postawić na ekologię i skonstruować z odpadów atrakcję - Wielki Zaginacz Czasoprzestrzeni. Liczy się kreatywność, zabawa i troska o środowisko!

„Mądre dzieci segregują śmieci” to oficjalna nazwa konkursu, w którym udział mogą wziąć klasy szkolne i przedszkolne pod opieką i nadzorem nauczyciela lub pedagoga. Zainteresowane grupy mają za zadanie zaprojektować, a następnie wykonać w duchu ekologii najbardziej rozpoznawalną atrakcję parku - Wielki Zaginacz Czasoprzestrzeni. Do tego celu powinny służyć odpady — plastikowe kubeczki, słomki, kartony, rolki po papierze toaletowym, zakrętki, puszki itp. Ważny jest recykling!

- Konkurs dostarczy uczniom nie tylko dobrej zabawy, ale również pobudzi ich kreatywność i zdolności plastyczne, jednocześnie uświadamiając, jak ważna w życiu jest troska o ekologię. Wspólnie spędzony czas to dodatkowa wartość – mówi Kamil Lech, rzecznik prasowy Rabkolandu.

Konkurs startuje 5 marca i potrwa do 5 kwietnia. Zainteresowane klasy oraz ich opiekunowie nie muszą wcześniej zgłaszać swoich kandydatur, a jedynie wystarczy, że w podanym terminie prześlą na skrzynkę mailową parku (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zdjęcie prezentujące wykonaną pracę na tle szkoły/przedszkola. Kapituła Rabkolandu będzie mieć tydzień na rozpatrzenie nadesłanych projektów i w połowie kwietnia ogłosi zwycięzcę w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram). Co ważne, prace będą oceniane pod kątem kreatywności, wizji i estetyki wykonania.

Wyjątkowe nagrody

Kluczowe pytanie brzmi — co jest główną nagrodą? Gra jest warta świeczki, ponieważ na szali leży darmowa, jednodniowa wizyta w Rabkolandzie dla całej klasy (max. 30 osób), a w tym zabawa bez limitu na wszystkich atrakcjach! Zwycięzcy będą mogli odwiedzić park w wybranym dniu podczas jego otwarcia w sezonie 2024 (od poniedziałku do piątku). Dla klas, które zajmą 2. i 3. miejsce, przygotowano 15-procentową zniżkę na wizytę dla grupy.

- Drodzy Rodzice! Zainteresujcie konkursem nie tylko swoje dzieci, ale również nauczycieli, którzy jeszcze nie wiedzą o naszej zabawie. To świetny plan na rozrywkę, edukację i uświadamianie zasad dotyczących recyklingu. Czekamy na Was w Rabkolandzie – podkreśla Kamil Lech.

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku: Mądre dzieci segregują śmieci (zwanego dalej “Konkursem”), jest Rabkoland Park Rozrywki sp. z o. o. , z siedzibą przy ul. Podhalańskiej 2, Rabka-Zdrój
(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Konkurs jest prowadzony na stronie facebookowej Rabkolandu (zwanej dalej Fanpage).

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 • 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę główną - jednodniową wizytę w Parku Rozrywki Rabkoland dla całej grupy o wartości 1770 zł oraz nagrody za zajęcie II i III miejsca w postaci 15% zniżki na jednodniową wizytę w Parku Rozrywki Rabkoland dla całej klasy wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Rabkoland.  

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.

 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/rabkoland.

2. Konkurs trwa od dnia 5.03.2024  do 5.04.2024

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/rabkoland.

 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

a. przygotowanie i wykonanie projektu atrakcji: Wielkiego Zaginacza Czasoprzestrzeni używając wyłącznie odpadów przeznaczonych do recyklingu.

b. przesłanie zdjęcia projektu oraz projektu na tle placówki pedagogicznej, do której uczęszcza grupa na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/rabkoland.

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium opisanego w punkcie 7. 

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni:

 1. 1 zwycięzcę (jedną grupę), która otrzyma nagrodę główną o wartości 1770 zł, tj. jednodniową wizytę w Rabkolandzie dla całej klasy (max. 30 osób)
 2. II i III miejsce dla grup, które otrzymają nagrody w postaci 15% zniżki na jednodniową wizytę w Rabkolandzie dla całej klasy (max. 30 osób)

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 10 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/rabkoland.

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na fanpage – https://www.facebook.com/rabkoland wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a. Imię i nazwisko opiekuna grupy, która wzięła udział w Konkursie. 

b. adres korespondencyjny;

c. numer telefonu;

d. adres mailowy.

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, powoduje, że nagroda przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję.

10. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka polecona na adres wskazany przez Uczestnika.

 • 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z pracowników działu marketingu Rabkolandu. 

2. prace zostaną ocenione pod względem:
a. kreatywności;
b. estetyki wykonania.

3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 • 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 • 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 • 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

 • 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 • 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.03.2024  i obowiązuje do 15.04.2024

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.