Komunikat gminy Węgierska Górka

Komunikat gminy Węgierska Górka

Publikujemy komunikat gminy Węgierska Górka. 

Informacja dla mieszkańców Gminy Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka informuje właścicieli wszystkich form własności, w tym także  lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, że na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie-w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024)- opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym Gmina Węgierska Górka zwraca się do właścicieli w/w lasów o współpracę z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji.


Drukuj   E-mail